Rolnička v Soběslavi

 

 

DMS

 

Sbírka na otevření odlehčovací služby

 

Jak můžete dárcovskou SMS Rolničce zaslat? Textovou zprávu ve tvaru: 

DMS (mezera) ROLNICKA
nebo pro roční podporu
DMS (mezera) ROK (mezera) ROLNICKA prosíme odešlete na telefonní číslo: 87 777

(stojí 30 Kč, Rolnička obdrží 28,50 Kč).

Poskytovatelem služby je Fórum dárců www.darcovskasms.cz.

Centrum denních služeb pro děti a mladistvé

certifikat-bazalni-stimulace.jpg

 

V tomto zařízení se pracuje s konceptem Bazální stimulace®.

 

 

Poslání

Centrum denních služeb středisko Rolnička v Soběslavi nabízí pomoc a podporu dětem a mladým lidem s mentálním a kombinovaným postižením, aby mohli rozvíjet soběstačnost a samostatnost ve všech oblastech života získáváním potřebných zkušeností a dovedností.

Ve spolupráci s rodinou a speciální školou chceme každému umožnit prožít plnohodnotné dětství tak, aby se mohl co nejvíce zapojit do běžného života.

Cíl služby

Umožnit klientům prožívat dětství a dospívání, které je obvyklé pro jejich vrstevníky.

Zvýšit kvalitu poskytované péče zařazováním specializovaných terapeutických postupů: bazální stimulace, relaxační techniky, orofaciální stimulace atd.

Ve spolupráci s naším logopedem rozvíjet komunikační schopnosti klientů metodami alternativní a augmentativní komunikace: používání obrázků a piktogramů nebo  jednoduchého znakového systému.

Pravidelně nabízet tyto aktivity pod vedením pracovníků s potřebnou specializací: logoped, rehabilitační pracovník, arteterapeut, speciální pedagog.

Cílová skupina

Děti a mladiství se středním a těžkým mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 do 26 let, kteří plní povinnou školní docházku v základní škole speciální nebo navštěvují mateřskou školu, přípravný stupeň ZŠŠ nebo praktickou školu.

O službě

Centrum denních služeb poskytuje ambulantní služby dětem a mladým lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba poskytuje tyto základní činnosti:

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní  hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Centrum denních služeb Rolnička

Hlavní program denního centra probíhá po skončení vyučování. Uživatelé mají možnost účastnit se různých rozvojových a volnočasových aktivit. Pravidelně mohou navštěvovat sportovní kroužek i.Boccii, dramatický nebo arteterapeutický kroužek, společně si zabubnovat při drumterapii.

S klíčovými pracovníky se věnují naplňování svých osobních cílů (např. nácvik oblékání, příprava jednoduchého jídla a získávání dalších sociální dovednosti). Prostor je samozřejmě věnován i relaxaci a odpočinku.

V dopoledních hodinách probíhají v rámci Centra denních služeb individuální aktivizace - rehabilitační cvičení, masáže, logopedie, arteterapie.

Při práci s klienty s těžkým zdravotním postižením pracujeme s konceptem bazální stimulace.

Provozní doba

Od 7.00 do 16.00 hod.
Centrum denních služeb je ambulantní služba poskytovaná za úplatu (viz. ceník na našem webu).


Kontakt


 

OPZ_barevne

 

logo NFT                      

 

osa

 

NAZEV WEBU