Rolnička v Soběslavi

 

 

DMS

 

Sbírka na otevření odlehčovací služby

 

Jak můžete dárcovskou SMS Rolničce zaslat? Textovou zprávu ve tvaru: 

DMS (mezera) ROLNICKA
nebo pro roční podporu
DMS (mezera) ROK (mezera) ROLNICKA prosíme odešlete na telefonní číslo: 87 777

(stojí 30 Kč, Rolnička obdrží 28,50 Kč).

Poskytovatelem služby je Fórum dárců www.darcovskasms.cz.

Centrum denních služeb pro dospělé 

­­­­­­­­­­Poslání

Centrum denních služeb pro dospělé (dále jen CDS) Diakonie ČCE – středisko Rolnička v Soběslavi a v Táboře poskytuje ve všedních dnech lidem s mentálním postižením pomoc a podporu při zlepšování a zachování dovedností péče o vlastní osobu a zvládání každodenních činností. Služba tak podporuje  aktivní život lidí s mentálním postižením a předchází rizikům sociálního vyloučení z běžné společnosti.

Cíle centra denních služeb pro dospělé

Cíl služby je posílit samostatnost a soběstačnost svých uživatelů. v nepříznivé životní situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba podporuje uživatele tak, aby každý mohl dosáhnout svého osobního maxima a pomáhá najít každému cestu k uvědomění si vlastní hodnoty a schopnosti převzít odpovědnost za svůj život.

Kroky k dosažení cíle:

 • Podporovat stávající soběstačnost – aktivity zaměřené na rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti.
 • Umožňovat zlepšování pohybových schopností.
 • Aktivizovat ke společenskému životu mimo prostory CDS.
 • Podporovat uživatele při prohlubování počítačové gramotnosti.

Kritéria pro hodnocení cíle:

 • Aktivity zaměřené na rozvoj soběstačnosti, samostatnosti a pohyblivosti - jsou na programu minimálně 3x týdně.
 • Minimálně 3x týdně mají klienti možnost účastnit se pohybové aktivity.
 • Nabízet doprovod na kulturní, společenské či sportovní akce mimo prostory CDS (1x za dva měsíce).
 • Minimálně 1x týdně mají klienti služby možnost pracovat na PC s připojením na Internet v počítačové učebně.

Cílová skupina

Služba je určena pro osoby z  Táborska zejména z okolí Soběslavi ve věku od 18 do 60 let s mentálním postižením, popřípadě v kombinaci se smyslovým nebo tělesným postižením, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

CDS v Soběslavi je schopno poskytnout v jeden okamžik službu 14 uživatelům. CDS Tábor je schopno poskytnout v jeden okamžik službu 7 uživatelům.

Služby nelze poskytnout v případě plné kapacity a osobám:

 • které nemají zájem o žádnou z nabízených základní činností,
 • upoutaným na lůžko,
 • které mají jiné než mentální postižení.

Služby nelze poskytnout osobám, které trpí nebo u nichž se projeví:

 • potřeba celodenní zdravotní a lékařské péče (v zařízení není odborný specializovaný personál),
 • nařízení karantény pro podezření z nákazy přenosnou chorobou a při onemocnění touto chorobou – dle posudku odborného lékaře,
 • psychiatrické onemocnění – dle posudku odborného lékaře (v zařízení není odborný specializovaný personál),
 • závislost na alkoholu či jiných návykových látkách (pobyt takových osob není vhodný v souvislosti s pobytem ostatních uživatelů),
 • neschopnost přizpůsobení se životu ve společenství ostatních uživatelů.

Projeví-li se některá z výše uvedených skutečností až v průběhu služby po uzavření smlouvy, je nutné s ohledem na možnosti zařízení a ostatní uživatele těmto osobám poskytování služby ukončit.

Zásady centra denních služeb

Zásady zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci při práci s klienty a při poskytování služeb. Základní principy centra denních služeb Diakonie ČCE - středisko Rolnička:

 • Zásada dodržování práv klientů – služba respektuje soukromí, důstojnost klientů a jejich názory; je postavena na partnerském přístupu.
 • Zásada aktivní účasti uživatelů služby – klientům pomáháme se správně rozhodnout o rozsahu poskytované podpory a vedeme je k odpovědnosti za svá rozhodnutí.
 • Zásada individualizace podpory – služba je jednotlivým klientům „šitá“ na míru, na základě jejich potřeb a cílů jsou vytvářeny individuální plány.
   
 • Zásada aktivního začlenění do běžné společnosti – služba podporuje klienta ve využívání jiných služeb, institucí a zařízení (např.: stravování, veřejná doprava, zájmové kroužky, vzdělávání, kurzy atd.); a zároveň podporuje spolupráci s rodinami a sociálním prostředím klienta.

O službě

Provoz centra denních služeb pro dospělé klienty v Soběslavi byl zahájen na podzim 2004. CDS má zázemí v bezbariérovém domě se zahradou v historické části města (Bezděkově ulici), využívá prostory v 1. patře, kde se nachází velká denní místnost a další místnosti pro individuální terapie. V CDS je klientům k dispozici plně vybavený kuchyňský kout pro přípravu vlastní dopolední svačiny.

Provoz centra denních služeb pro dospělé klienty v pobočce v Táboře (Světlogorská 2771), byl zahájen 1. září 2014. CDS zde využívá jednu denní místnost s kuchyňským koutem. 

Centrum denních služeb je ambulantní služba poskytovaná za úplatu.

Provozní doba  je od 7.00 do 15.30 hod.

V centru se dopoledne věnujeme aktivizačním činnostem jako je např. práce s keramickou hlínou a jinými materiály, příprava pokrmů, nakupování, cvičení atd. Pravidelně opakujeme i základní školní znalosti psaní, čtení a počítání (v návaznosti na učivo speciálních a praktických škol). Odpoledne se věnujeme hraní stolních her, předčítáme, zpíváme, tančíme a povídáme si. Každou středu probíhá setkání s panem farářem, který nás prostřednictvím biblických příběhů a písní seznamuje se základy křesťanství.

Předmět základní činnost

Základní činnost centra denních služeb vymezuje Zákon o sociálních službách 108/ 2006 Sb., v § 45 takto:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

e) sociálně terapeutické činnosti,

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Fakultativní činnosti

Logopedie, fyzioterapie, masáž, vířivá vana

 • Doprava mikrobusem do centra denních služeb pro dospělé a zpět
 • Návštěvy bazénu
 • Rekondiční týdenní pobyt (1x ročně)
 • Návštěvy kulturních zařízení např. kino, divadlo, koncert atd.

                Ceny za služby se řídí aktuálním ceníkem.


Kontakt


 

OPZ_barevne

 

logo NFT                      

 

osa

 

NAZEV WEBU