Rolnička v Soběslavi

 

 

DMS

 

Sbírka na otevření odlehčovací služby

 

Jak můžete dárcovskou SMS Rolničce zaslat? Textovou zprávu ve tvaru: 

DMS (mezera) ROLNICKA
nebo pro roční podporu
DMS (mezera) ROK (mezera) ROLNICKA prosíme odešlete na telefonní číslo: 87 777

(stojí 30 Kč, Rolnička obdrží 28,50 Kč).

Poskytovatelem služby je Fórum dárců www.darcovskasms.cz.

Sociálně terapeutická dílna

Poslání

Sociálně terapeutická dílna podporuje dospělé osoby se zdravotním postižením v rozvoji pracovních a sociálních dovedností  tak, aby mohli zvýšit své šance při uplatnění na trhu práce a zařadit se do běžného života. Zaměřujeme se na individuální přístup, kterým motivujeme, podporujeme a rozvíjíme jejich samostatnost.

Cíle poskytování sociální služby

1. Podporovat rozvoj pracovních návyků

 •  v samostatnosti uživatele,
 • k vedení pravidelné docházky do zaměstnání,
 • k samostatné práci na zadaném úkolu,
 • v dokončení práce a jejím zhodnocení.

2. Podporovat rozvoj sociálních dovedností

 • požádáním o pomoc,
 • samostatnost ve stravování,
 • podpora přirozených vazeb s okolím a s vrstevníky.

3. Individualizovaně podporovat rozvoj  manuálních dovedností

 • v získání, udržení a rozvoji  manuální zručnosti,
 • v nácviku nových manuálních dovedností.

4. Propagovat a informovat širší veřejnost o možnostech pracovního uplatnění lidí se zdravotním postižením

Zásady poskytování služby

 • Zásada individuálního přístupu -  služba je přizpůsobena jednotlivým uživatelům  na základě jejich potřeb, rozhodnutí a cílů jsou vytvářeny jejich individuální plány
 • Zásada  podpory v samostatnosti a nezávislosti  - služba vede uživatele k samostatnosti a nezávislosti ve všech podporovaných oblastech
 • Zásada orientace na pozitivní stránky uživatele – služba staví na pozitivních stránkách uživatele, vyhledává je a dále  rozvíjí
 • Zásada respektování svobodné volby uživatele - služba respektuje volbu uživatelů nebo jejich zákonných zástupců, uživatelé rozhodují  sami o sobě a o rozsahu poskytované podpory
 • Zásada vedení k odpovědnosti za vlastní rozhodnutí – uživatelům je plně přenechána odpovědnost za svá rozhodnutí

O službě

Sociálně terapeutická dílna (STD) zahájila svůj provoz v lednu 2012. Nachází se nedaleko soběslavského náměstí v bezbariérovém domě se zahradou . ( Bezděkova ulice)

K dispozici jsou tři samostatné místnosti o celkové rozloze 97 m2. Dále je k dispozici kancelář, kuchyňka pro přípravu jednoduchých jídel, šatna, toalety. STD má navíc možnost využít i prostor chráněné dílny  (keramické a textilní dílna a dřevodílny).

STD je ambulantní služba preventivní péče poskytovaná bezplatně.

Je určena dospělým osobám se zdravotním postižením.

Provozní doba STD je od 8:00 – 15:30 hod. od pondělí do pátku. V úterý od 13:00 do 15:30 hod. je vymezen prostor pro základní sociální poradenství.

Maximální počet uživatelů v jednom dni je 15.

V průběhu dne se střídají sociálně terapeutické a pracovní aktivity. Každý uživatel má vytvořen svůj individuální plán, dle kterého se aktivity naplňují.

Uživatelé, kteří přicházejí do dílny, si nemusejí být jisti tím, zda chtějí zkusit pracovat na otevřeném nebo chráněném trhu práce, nebo raději setrvávat v některém typu sociálních služeb. Pracovníci dílny se snaží koncipovat program tak, aby byl co nejvíce podobný běžnému pracovišti. Uživatelé si tak mohou v rámci tréninkového programu dílny vyzkoušet, zda jim více vyhovuje volba denních stacionářů, center denních služeb, nebo zda se cítí na chráněné nebo běžné pracoviště.

Řada uživatelů po určité době v dílně zjišťuje, že nemohou zvládnout nároky zaměstnavatelů, neboť jsou ještě o krůček náročnější než program v dílně, a proto odchází z dílny do jiných sociálních služeb. I toto je smyslem služby - vytvořit mezistupeň pro otestování vlastních možností.

Uživatelé, kteří se rozhodnou zkusit zařadit na trhu práce, využívají získaných a posílených návyků a dovedností.

Odloučené pracoviště sociálně terapeutické dílny:

Tábor, Světlogorská 2771

Náplň služby

Sociálně terapeutická dílna poskytuje služby s následujícím obsahem:

1)  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

2)  poskytnutí stravy a pitný režim nebo pomoc při zajištění stravy,

3) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění (nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, nácvik přesunu na vozík a z vozíku)

4) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností,

 • a)      práce v dílnách: zácvik v některých tradičních řemeslech (keramika, dřevodílna, šití, vyšívání…), třídění odpadů, úklidové práce, expedice výrobků, telefonování a práce s PC
 • b)     dodržování základních pravidel společenského chování v pracovním kolektivu
 • c)      seznámení se se základními pravidly pracovně právního vztahu
 • d)     osvojení zásad bezpečnosti práce
 • e)      rozvoj odpovědnosti za odvedenou práci
 • f)      zprostředkování návazných služeb (obchod, pošta, kadeřník, banka, apod.)

5)  základní sociální poradenství.

Pro zájemce

Zájemcům o službu je umožněno navštívit sociálně terapeutickou dílnu, jsou seznámeni s denním programem a formou osobního rozhovoru zjišťujeme očekávání a míru podpory, kterou budou požadovat od služby.

Pokud po prvním jednání s vedoucím služby je zájemce o službu spokojen s nabídkou a rozhodne se STD navštěvovat, je s ním sepsána smlouva o poskytování služby. Smlouva stanovuje, o které nabízené služby má klient zájem, a v jakém rozsahu budou poskytovány.

Zájemce nelze přijmout, pokud:

 • dosáhl starobního důchodu
 • trpí závažným duševním onemocněním
 • trpí těžkými smyslovými vadami
 • vyžaduje péči v rozsahu služby osobní asistence
 • potřebuje nepřetržitou ošetřovatelskou péči
 • má infekční onemocnění

Fakultativní služby:

 • logopedie, fyzioterapie, masáž, vířivá vana
 • doprava mikrobusem do centra denních služeb pro dospělé a zpět
 • návštěvy bazénu
 • rekondiční týdenní pobyt (1x ročně)
 • návštěvy kulturních zařízení např. kino, divadlo, koncert atd.

Ceny za služby se řídí aktuálním ceníkem.

 

Vznik sociálně terapeutické dílny byl umožněn díky podpoře z Individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Tato podpora, která je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu, dovolila plnohodnotně zajistit tuto službu na období od ledna 2012 do června 2012.

Od července do prosince roku 2012 byl provoz sociálně terapeutické dílny následně podpořen příspěvkem z příspěvkového programu OSVZ: Podpora sociálních služeb vyhlašovaným Jihočeským krajem. 

Provoz sociálně terapeutické dílny je umožněn díky podpoře z Individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tato podpora, která je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu, trvá od dubna 2013 do prosince 2014.


 

Kontakt


 

OPZ_barevne

 

logo NFT                      

 

osa

 

NAZEV WEBU