Centrum denních služeb pro děti a dospělé

Poslání

Centrum denních služeb Diakonie ČCE středisko Rolnička v Soběslavi a v Táboře nabízí pomoc a podporu dětem, mladým a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením během pracovních dnů. Poskytuje ji takovým způsobem, aby mohli rozvíjet nebo zachovat soběstačnost a samostatnost ve všech oblastech života získáváním potřebných zkušeností a dovedností nebo zvládáním každodenních činností. Služba tak podporuje  aktivní život lidí s mentálním postižením a předchází rizikům sociálního vyloučení z běžné společnosti.

Cíl

Cílem služby je umožnit klientům prožívat svůj život tak, jak je to obvyklé pro jejich vrstevníky. Rozvíjet psychomotorické a sociální dovednosti, vytvořit prostor pro odpočinek, relaxaci a volnočasové aktivity. Nabídnout podnětný prostor širokou nabídkou aktivit, tvořivých činností a podporovat klienty v seberealizaci, ale také ve zvládání nároků běžného života.

  • Klienti zvládají sami nebo s podporou základní sebeobslužné činnosti, nebo jsou jim potřebné úkony péče zajišťovány.
  • Klienti jsou podporováni v činnostech, které jim umožňují získávání a udržování znalostí a dovedností důležitých pro každodenní život (vaření, pečení, cestování, úklid, domácí práce, péče o svoji osobu, hospodaření s penězi, komunikace, rozvoj společenských vztahů, povědomí o svých právech, atd.).
  • Klientům jsou nabízeny různé tvořivé a aktivizační činnosti, které vedou k rozvoji seberealizace a smysluplného trávení času (např. Boccia, výtvarné aktivizace, řečová aktivizace, pohybová aktivizace, hudební a dramatická aktivizace, dobrovolná účast na biblických hodinách apod.).
  • Dospělí klienti jsou aktivizováni ke společenskému životu mimo CDS, mají rozšířené sociální kontakty a tím se předchází sociálnímu vyloučení z běžného života.
  • Klienti mají prostor pro relaxaci, odpočinek a volnočasové aktivity.

Komu je služba určena?

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Děti, mládež a dospělí ve věku od 18 do 64 let.

Kde službu najdete?

Centrum denních služeb – úsek pro děti a mladistvé v Mrázkově ulici v Soběslavi.

Centrum denních služeb – úsek pro dospělé v Bezděkově ulici v centru Soběslavi.

Centrum denních služeb  - úsek pro mladistvé a dospělé ve Světlogorské ulici v Táboře na Sídlišti nad Lužnicí.

Mrázkova 700, Soběslav 392 01

Děti a mladiství 3 – 18 let a mladí dospělí 

18 – 26 let, navštěvující Mateřskou školu, základní školu speciální a praktickou školu Diakonie ČCE Rolnička.

Bezděkova 122/I, Soběslav 392 01 dospělí 26 – 64 let
Světlogorská 2771, Tábor 390 05

mladí dospělí 15 – 26 let, navštěvující praktickou školu

dospělí 26 – 64 let

Co služba nabízí?

Pracoviště Mrázkova 700, Soběslav 392 01
Centrum denních služeb poskytuje své služby žákům mateřské a speciální školy formou skupinových a individuálních aktivizací, které rozvíjejí psychomotorické a sociální dovednosti klientů a podporují jejich seberealizaci. 

Pracoviště Bezděkova 122/I Soběslav, Světlogorská 2771, Tábor:
V centru se dopoledne věnujeme aktivizačním činnostem, jako jsou např. různé výtvarné činnosti, příprava svačin, nakupování, zdravotní cvičení atd. Pravidelně upevňujeme získané dovednosti a vědomosti, znalosti čtení, psaní, počítání. Klienti si prohlubují schopnosti v oblasti soběstačnosti a péče o svou osobu – učí se žehlit, provádějí jednoduché domácí práce, pracovní postupy. Odpoledne nabízíme volnočasové a relaxační aktivity, hrajeme stolní hry, zpíváme, povídáme si na různá praktická témata, která klienti využijí v praxi.

Během dne mohou klienti využívat individuální pohybovou aktivizaci, které zaměřena na relaxaci formou masáží nebo naopak aktivizaci a rozvoj pohybových dovedností. Jednou týdně probíhá dobrovolné setkání s farářem ČCE, který nás prostřednictvím biblických příběhů a písní seznamuje se základy křesťanství.

Při práci s klienty v sociálních službách se opíráme o čtyři základní hodnoty: Milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje.

Úplné znění veřejného závazku centra denních služeb pro děti a dospělé najdete v tomto dokumentu -     Veřejný závazek - CDS

Provozní doba:

po - pá 7:00 - 16:00 hod

Centrum denních služeb pro děti a dospělé je registrovaná sociální ambulantní služba poskytovaná za úplatu na základě uzavření podepsané písemné smlouvy (viz ceník služeb). 

Chcete vědět více?

Pro bližší informace, žádost o službu či uzavření smlouvy kontaktujte:
Mgr. Martina Šimonová - vedoucí Centra denních služeb
tel: 734 760 621, e-mail: cds@rolnicka.cz

Provoz centra denních služeb je podporován z rozpočtu Jihočeského kraje.

jihocesky-kraj