Centrum denních služeb pro děti a dospělé

Poslání

Centrum denních služeb Diakonie ČCE středisko Rolnička v Soběslavi a v Táboře nabízí pomoc a podporu dětem, mladým a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením během pracovních dnů. Poskytuje ji takovým způsobem, aby mohli rozvíjet nebo zachovat soběstačnost a samostatnost ve všech oblastech života získáváním potřebných zkušeností a dovedností nebo zvládáním každodenních činností. Služba tak podporuje  aktivní život lidí s mentálním postižením a předchází rizikům sociálního vyloučení z běžné společnosti.

Komu je služba určena?

Děti a mladiství se středním, těžkým a hlubokým mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 do 26 let, kteří plní povinnou školní docházku, navštěvují mateřskou školu nebo praktickou školu speciální školy.

Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64 let.

Kde službu najdete?

Centrum denních služeb – úsek pro děti a mladistvé v Mrázkově ulici v Soběslavi.

Centrum denních služeb – úsek pro dospělé v Bezděkově ulici v centru Soběslavi.

Centrum denních služeb  - úsek pro mladistvé a dospělé ve Světlogorské ulici v Táboře na Sídlišti nad Lužnicí.

Mrázkova 700, Soběslav 392 01

Děti a mladiství 3 – 18 let a mladí dospělí 

18 – 26 let, navštěvující Mateřskou školu, základní školu speciální a praktickou školu Diakonie ČCE Rolnička.

Bezděkova 122/I, Soběslav 392 01 dospělí 26 – 64 let
Světlogorská 2771, Tábor 390 05

mladí dospělí 15 – 26 let, navštěvující praktickou školu

dospělí 26 – 64 let

Co služba nabízí?

Pracoviště Mrázkova 700, Soběslav 392 01
Centrum denních služeb poskytuje své služby žákům mateřské a speciální školy formou skupinových a individuálních aktivizací, které rozvíjejí psychomotorické a sociální dovednosti klientů a podporují jejich seberealizaci. Žáci praktické školy v centru navíc tráví i svůj čas po vyučování. Vytváříme prostor pro aktivní odpočinek, relaxaci a volnočasové aktivity.

Maximální kapacita je 36 osob.

Nabídka individuálních a skupinových aktivizací:

pohybová aktivizace - individuální i skupinové cvičení, masáže a pobyt ve vířivé vaně

výtvarná aktivizace - arteterapie rozvíjí představivost, jemnou motoriku i udržení pozornosti a pomáhá vyjádřit emoce

řečová aktivizace - nácvik správné výslovnosti, rozvoj komunikačních schopností, alternativní způsoby komunikace u uživatelů s narušenou schopností komunikace

integrovaná boccia - sportovní hra podobná petangue uzpůsobena i sportovcům se zdravotním postižením

muzikoterapie a hudební aktivizace - klientům umožňuje vyjádřit se prostřednictvím zpěvu a hry na rytmické hudební nástroje, využívá muzikoterapeutických metod a postupů

dramatická aktivizace – využívá prvků dramatické výchovy, klienti se účastní aktivit zaměřených na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností

FIE – při níž se pomocí speciálně navržených pracovních listů a s vedením lektora rozvíjí rozumové funkce

Pracoviště Bezděkova 122/I Soběslav, Světlogorská 2771, Tábor:
V centru se dopoledne věnujeme aktivizačním činnostem, jako jsou např. různé výtvarné činnosti, příprava svačin, nakupování, zdravotní cvičení atd. Pravidelně upevňujeme získané dovednosti a vědomosti, znalosti čtení, psaní, počítání. Klienti si prohlubují schopnosti v oblasti soběstačnosti a péče o svou osobu – učí se žehlit, provádějí jednoduché domácí práce, pracovní postupy. Odpoledne nabízíme volnočasové a relaxační aktivity, hrajeme stolní hry, zpíváme, povídáme si na různá praktická témata, která klienti využijí v praxi.

Během dne mohou klienti využívat individuální pohybovou aktivizaci, které zaměřena na relaxaci formou masáží nebo naopak aktivizaci a rozvoj pohybových dovedností. Jednou týdně probíhá dobrovolné setkání s farářem ČCE, který nás prostřednictvím biblických příběhů a písní seznamuje se základy křesťanství.

Cíl služby je umožnit klientům prožívat svůj život tak, jak je to obvyklé pro jejich vrstevníky. Pro žáky praktické školy po vyučování vytvořit prostor pro odpočinek, relaxaci a volnočasové aktivity. Pro dospělé klienty vytvářet podnětný prostor širokou nabídkou aktivit a tvořivých činností a podporovat je tak v seberealizaci, ale také ve zvládání nároků běžného života.

Při práci s klienty v sociálních službách se opíráme o čtyři základní hodnoty: Milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje.

Úplné znění veřejného závazku centra denních služeb pro děti a dospělé najdete v tomto dokumentu - Veřejný závazek - CDS

Provozní doba:

po - pá 7:00 - 16:00 hod

Centrum denních služeb pro děti a dospělé je registrovaná sociální ambulantní služba poskytovaná za úplatu na základě uzavření podepsané písemné smlouvy (viz ceník služeb). 

Chcete vědět více?

Pro bližší informace, žádost o službu či uzavření smlouvy kontaktujte:
Mgr. Martina Šimonová - vedoucí Centra denních služeb
tel: 734 760 621, e-mail: cds.bezdekova@rolnicka.cz

Provoz centra denních služeb je podporován z rozpočtu Jihočeského kraje.

jihocesky-kraj