Centrum denních služeb pro děti a dospělé

Poslání

Centrum denních služeb Diakonie ČCE středisko Rolnička v Soběslavi a v Táboře nabízí pomoc a podporu dětem, mladým a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením během pracovních dnů. Poskytuje ji takovým způsobem, aby mohli rozvíjet nebo zachovat soběstačnost a samostatnost ve všech oblastech života získáváním potřebných zkušeností a dovedností nebo zvládáním každodenních činností. Služba tak podporuje  aktivní život lidí s mentálním postižením a předchází rizikům sociálního vyloučení z běžné společnosti.

Ve spolupráci s rodinou a speciální školou chceme každému umožnit prožít plnohodnotné dětství tak, aby se mohl co nejvíce zapojit do běžného života.

Komu je služba určena?

Děti a mladiství se středním, těžkým a hlubokým mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 do 26 let, kteří plní povinnou školní docházku, navštěvují mateřskou školu nebo praktickou školu speciální školy.

Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64 let.

Kde službu najdete?

Centrum denních služeb – úsek pro děti a mladistvé v Mrázkově ulici v Soběslavi.

Centrum denních služeb – úsek pro dospělé v Bezděkově ulici v centru Soběslavi.

Centrum denních služeb  - úsek pro mladistvé a dospělé ve Světlogorské ulici v Táboře na Sídlišti nad Lužnicí.

Mrázkova 700, Soběslav 392 01

Děti a mladiství 3 – 18 let a mladí dospělí 

18 – 26 let, navštěvující Mateřskou školu, základní školu speciální a praktickou školu Diakonie ČCE Rolnička.

Bezděkova 122/I, Soběslav 392 01 dospělí 26 – 64 let
Světlogorská 2771, Tábor 390 05

mladí dospělí 15 – 26 let, navštěvující praktickou školu

dospělí 26 – 64 let

Co služba nabízí?

V centru se dopoledne věnujeme aktivizačním činnostem, jako jsou např. různé výtvarné činnosti, příprava svačin, nakupování, zdravotní cvičení atd. Pravidelně upevňujeme získané dovednosti a vědomosti, znalosti čtení, psaní, počítání. Klienti si prohlubují schopnosti v oblasti soběstačnosti a péče o svou osobu – učí se žehlit, provádějí jednoduché domácí práce, pracovní postupy. Odpoledne nabízíme volnočasové a relaxační aktivity, hrajeme stolní hry, zpíváme, povídáme si na různá praktická témata, která klienti využijí v praxi. Individuální a skupinové aktivizace probíhají během dne a jsou zaměřeny na rozvoj psychosociálních, motorických a komunikačních dovedností. Jednou týdně probíhá dobrovolné setkání s panem farářem ČCE, který nás prostřednictvím biblických příběhů a písní seznamuje se základy křesťanství.

Cíl služby je umožnit klientům prožívat svůj život tak, jak je to obvyklé pro jejich vrstevníky. Pro žáky škol po vyučování vytvořit prostor pro odpočinek, relaxaci a volnočasové aktivity. Pro dospělé klienty vytvářet podnětný prostor širokou nabídkou aktivit a tvořivých činností a podporovat je tak v seberealizaci, ale také ve zvládání nároků běžného života.

Při práci s klienty v sociálních službách se opíráme o čtyři základní hodnoty: Milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje.

Nabídka individuálních a skupinových aktivizací:
pohybová aktivizace - individuální i skupinové cvičení, masáže a pobyt ve vířivé vaně
výtvarná aktivizace - arteterapie rozvíjí představivost, jemnou motoriku i udržení pozornosti a pomáhá vyjádřit emoce
řečová aktivizace - nácvik správné výslovnosti, rozvoj komunikačních schopností, alternativní způsoby komunikace u uživatelů s narušenou schopností komunikace
integrovaná boccia - sportovní hra podobná petangue uzpůsobena i sportovcům se zdravotním postižením
muzikoterapie a hudební aktivizace - klientům umožňuje vyjádřit se prostřednictvím zpěvu a hry na rytmické hudební nástroje, využívá muzikoterapeutických metod a postupů
dramatická aktivizace – využívá prvků dramatické výchovy, klienti se účastní aktivit zaměřených na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností

Nabízené aktivizace jsou realizovány v jednotlivých úsecích v různém rozsahu.

Úplné znění veřejného závazku centra denních služeb pro děti a dospělé najdete v tomto dokumentu - Veřejný závazek - CDS

Provozní doba:

po - pá 7:00 - 16:00 hod

Centrum denních služeb pro děti a dospělé je registrovaná sociální ambulantní služba poskytovaná za úplatu na základě uzavření podepsané písemné smlouvy (viz ceník služeb). 

Chcete vědět více?

Pro bližší informace, žádost o službu či uzavření smlouvy kontaktujte:
Mgr. Olga Mišunová - vedoucí CDS pro úsek děti a mladiství
tel: 605 831 707, e-mail: cds.mrazkova@rolnicka.cz

Mgr. Martina Šimonová - vedoucí CDS pro úsek dospělí
tel: 734 760 621, e-mail: cds.bezdekova@rolnicka.cz