Rok 1995

Rolnička pracovala dále jako stacionář se sociálním a vzdělávacím programem. Pracovalo tu 18 zaměstnanců (v přepočtu 15 pracovních úvazků). Počet klientů se rozšířil na 33, změnilo se i jejich věkové složení (přibyla skupina dospělých klientů). Snažili jsme se o rozvíjení systematické spolupráce s rodiči (individuální konzultace, společné besedy a setkání), kteří se podíleli i na přípravách individuálního vzdělávacího plánu, který je vypracován pro každého klienta s postižením. Usilovali jsme o různé formy integrace (v mateřské školce, při zájmových činnostech i při podpoře integrovaného vzdělávání jedné z klientek v běžné základní škole). Sedmičlenné představenstvo se sešlo během roku čtyřikrát. Po prvních dvou letech činnosti byl v říjnu předsedou představenstva opětovně zvolen MUDr. Jan Chabr a místopředsedou Ing. Stanislav Dvořák. Představenstvo také rozhodlo o svém rozšíření na devět členů – od ledna roku 1996 bylo tedy rozšířeno o dalšího zástupce sboru ČCE v Soběslavi a o zástupce rodičů dětí ze speciální školy.

V roce 1995 činily příjmy střediska 2.538.304 Kč a výdaje 2.202.885 Kč. Výsledkem hospodaření byl tedy zůstatek ve výši 335.419 Kč. Tohoto výsledku se nám podařilo dosáhnout zejména díky podpoře sponzorů. Tato čáska byla převedena do Fondu kulturních a sociálních potřeb a do Fondu rezerv.

I v roce 1995 se uskutečnila řada mimořádných akcí. Během roku měli zaměstnanci i rodiče našich klientů možnost zúčastnit se celkem čtyř besed s odborníky o problematice života lidí s postižením. mezi přednášejícími byl např. profesor Zdeněk Matějček či docentka Marie Černá. Klienti jeli opět na několik výletů: do Prahy na Matějskou pouť, do Národního muzea, do Noskova a do botanické zahrady v Táboře. Konal se i týdenní letní ozdravný pobyt, tentokrát v Nezdicích na Šumavě, uspořádali jsme předvánoční výstavu prací klientů střediska v soběslavském muzeu a někteří klienti si opět zahráli ve vánoční hře v evangelickém kostele. Darem od německé Gustav-Adolf-Werk a české Jeronýmovy jednoty jsme získaly mikrobus Ford transit.To nám umožnilo nabídnout služby i klientele ze vzdálenějších nebo odlehlejších obcí a také zabezpečit možnost pravidelné docházky těch dětí, které se podařilo zbavit nálepky "nevzdělavatelné". Od 1.9. byly MŠMT ČR zařazeny do sítě škol „Církevní speciální školy pro žáky s více vadami„ při Středisku Diakonie ČCE "Rolnička" v Soběslavi, a tak s počátkem školního roku 1995/1996 nastoupilo 26 dětí do speciální integrované mateřské školy, pomocné školy a zvláštní školy.