Rok 1997

Tento rok byl rokem stabilizovaného provozu. Nezměnil se výrazně počet klientů ani zaměstnanců. Podařilo se nově vybavit ateliér pro muzikoterapii a drobnou stavební úpravou oddělit místnost pro rehabilitaci a pro logopedii.

Pracovali jsme na koncepci střediska s ohledem na složení a věk klientů, začal se rodit projekt "Dům pro dospělé klienty".

V únoru odešla na mateřskou dovolenou ředitelka střediska Mgr. Ruth Šormová, zastupující ředitelkou byla jmenována PaedDr. Drahomíra Blažková. Rozvíjeli jsme nové speciální přístupy a techniky práce s klienty (videotrénink interakcí, znaková řeč, systém Makaton…) .

V červnu byla ve "Smlouvě o spolupráci", uzavřené mezi Rolničkou a místním sborem ČCE zakotvena spoluodpovědnost za chod a rozvoj střediska a spolupráce, která má řadu podob.

Představenstvo v původním složení se sešlo pětkrát, poté ukončilo své řádné funkční období a v srpnu bylo staršovstvem místního Farního sboru ČCE v Soběslavi zvoleno nové 10 členné představenstvo (a 6 náhradníků). Svým předsedou zvolilo opět MUDr. Jana Chabra a na podzim se sešlo ke dvěma řádným schůzím. Práci Rolničky kontrolovala inventarizační komise střediska, revizní komise představenstva, Okresní správa sociálního zabezpečení a Okresní úřad v Táboře.

Během roku se konala řada mimořádných akcí, mj. 8 rodičovských setkání a besed, Rolničkování u příležitosti Dne dětí, Letní slavnost – týdenní tvůrčí dílna, Výstava Rolničky, vánoční divadelní hra, prodej výrobků na několika tradičních trzích a jarmarcích, 3 týdenní pobyty v přírodě…

Rolnička v tomto roce vynaložila na svůj provoz 4.973 tisíc Kč a přijala 4.967 tisíc Kč. Díky grantu NROS jsme mohli pro středisko zakoupit videokameru.