Rok 2007

Hlavní události roku 2007

Správní rada a dozorčí rada:

S platností od 1.1.2007 byla po 13ti letech nahrazena činnost představenstva novým statutárním orgánem - správní a dozorčí radou. Pro tuto změnu se rozhodlo představenstvo Diakonie ČCE s platností pro všechna střediska Diakonie.

Dofinancování rekonstrukce Domu pro dospělé klienty:

Rekonstrukce domu byla zahájena v roce 2000 s cílem vybudovat zde chráněnou dílnu, chráněné bydlení a čajovnu – kavárnu jako prostor pro integraci. Od roku 2005 je dům plně v provozu. Celkové náklady na rekonstrukci činily přesně 17 125 545 Kč. Částka byla shromážděna a tak ke konci roku bylo možné sbírku uzavřít a otevřít nový sbírkový účel, kterým je zakoupení nového mikrobusu, zajištění jeho provozu a následných služeb v Rolničce.

Strategický plán:

V roce 2007 jsme navázali na předchozí strategické plánování a výsledkem několikaměsíční práce správní rady byl Strategický plán pro období let 2008 až 2011.

Spolupráce:

I v průběhu roku 2007 podporovalo Rolničku řada partnerů jak finančními tak věcnými dary. Za jejich spolupráci patří od Rolničky velké poděkování.

Akce pro veřejnost:

V průběhu roku Rolnička zrealizovala několik benefičních i zábavných akcí pro veřejnost, jarmarky, Rolničkování (oslava Dne dětí), kampaň ČCErolniČCE, veřejnou sbírku Rolničkový den, benefiční divadelní představení v divadle Tábor. Došlo také k významné aktualizaci webových stránek.

Rolnička v číslech:

V roce 2007 využívalo služeb Rolničky celkem 63 klientů, z toho bylo 18 dívek, 23 chlapců, 11 žen a 11 mužů.

Chráněná dílna zaměstnávala 19 zaměstnanců s postižením, 5 z nich bylo zároveň uživateli chráněného bydlení a 15 využívalo služeb centra denních služeb pro dospělé klienty.

Zaměstnanců bylo roku 2007 ve středisku 36 na různé pracovní úvazky. K 31. 12. 2007 činil průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 33,61.

V roce 2007 pomáhalo Rolničce celkem 302 dobrovolníků, kteří dohromady odpracovali 2149 dobrovolnických hodin.

Hospodaření

Náklady na provoz střediska činily v roce částku 10 971 961 Kč, výnosy ve stejném roce byly 11 318 084 Kč, hospodářský výsledek za rok 2007 tak byl 346 123 Kč. Financování Rolničky bylo opět vícezdrojové (dotace, granty z ČR i EU, firemní a individuální dárcovství, veřejná sbírka, benefiční akce, tržby za prodej výrobků a příspěvky klientů).

 

Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav

Hlavní události roku 2007

V roce 2007 jsme již druhým rokem nabízeli žákům po ukončení školní docházky do základní školy speciální možnost pokračovat ve středním vzdělávání v praktické škole, která je zaměřená na profesní přípravu žáků. Prvním úspěšným absolventem praktické školy, který získal uplatnění na chráněném pracovišti střediska, se v loňském roce stal Vítek T. S jeho milou obsluhou se můžete setkat v Čajovně - kavárně Rolnička.

V roce 2007 škola získala mimořádnou investiční dotaci ve výši 256 000 Kč na nákup zvedacího zařízení pro imobilní žáky, které bylo nainstalováno do nově zrekonstruované koupelny a WC. V průběhu letních prázdnin byly vymalovány téměř všechny školní třídy. V roce 2007 navštívila školu česká školní inspekce, která se zaměřila na hospodaření s finančními prostředky. V žádné ze sledovaných oblastí nedošlo k porušení rozpočtové kázně nebo neoprávněnému využití finančních prostředků. Provoz škol je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Škola v číslech:

K 31. 12. 2007 navštěvovalo školy 39 dětí a žáků s mentálním a kombinovaným postižením (mateřská škola speciální 7 dětí, přípravný stupeň základní školy speciální 4 děti, základní škola speciální 20 žáků, praktická škola jednoletá 8 žáků). Během roku 2007 pracovalo ve školách 21 zaměstnanců. K 31. 12. 2007 zde pracovalo 19 zaměstnanců a jedna pracovnice byla na mateřské dovolené.

Hospodaření:

Náklady 5 669 283,40 Kč, výnosy 5 648 766,04Kč, hospodářský výsledek – 20 517,36 Kč.