Rok 2008

Rok 2008 byl patnáctým rokem existence Rolničky. Proto výjimečnou událostí tohoto roku byly zářijové narozeninové oslavy „Vivat Rolnička!“. Slavili jsme v Soběslavi i Táboře a připravili pestrý program pro malé i velké. U této události nechyběl ani herec pan Jaroslav Dušek, kterého jsme při této příležitosti v historii jako prvního dekorovali řádem Zlaté Rolničky a doživotně tak získal titul Přítel Rolničky. Druhou oceněnou se v tomto roce za dlouholetou podporu stala Jolana Dvořáková, rozená Trešlová, ze Soběslavi.

Další významnou událostí bylo zakoupení nového bytu v běžné zástavbě Soběslavi v Bezděkově ulici a zahájení jeho rekonstrukce.

Třetí novinkou je, že koncem roku jsme po vzájemné domluvě se zástupci sdružení „I MY“ převzali dobrovolnictví přímo do organizační struktury Rolničky a zároveň jeden z dlouhodobých projektů akreditovali u Ministerstva vnitra ČR.

K 31.12.2008 bylo ve středisku Rolnička zaměstnáno 31 zaměstnanců, z toho 16 v přímé péči na různé pracovní úvazky. K tomu bylo v Rolničce dále zaměstnáno 20 zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. Služeb Rolničky využívalo více než 60 dětí a dospělých. V roce 2008 pomáhalo Rolničce dohromady 241 dobrovolníků.
 Náklady na provoz střediska činily 12 056 250,60 Kč, výnosy 12 535 652,88 Kč. Hospodářský výsledek je tak 479 402,28 Kč.

Kromě uvedených událostí samozřejmě i tento patnáctý rok probíhal běžný provoz střediska. K tomu jsme v průběhu celého roku společně, i v rámci menších skupin, navštívili řadu kulturních i sportovních představení, jezdili do bazénu, podnikli nesčetné množství výletů, užili si rekondiční pobyty, přespávali v Rolničce, soutěžili, zkrátka, dobře jsme se měli. V níže uvedeném kalendáriu uvádíme přehled hlavních společných témat a dále aktivit z jednotlivých hlavních služeb.

 

Společné aktivity

Leden  - V dobročinné aukci Chytej.cz jsme získali za fotografie kapitálních úlovků 16 358 Kč, při předání natočili rybáři „minifilm“ o Rolničce.

Únor  - Během zápisu do škol byl ve středisku den otevřených dveří.

Březen  - Proběhl Jarní jarmark spolu s programem „I MY“ Zkusme to spolu. Jaké máme v chráněné dílně „Zlaté české ručičky“ a jak umíme krásně malovat jsme předvedli na výstavě výrobků a obrazů v Městské knihovně Tábor.

Duben  - 7.ročník Rolničkového dne vyrazilo do ulic čtyř Jihočeských měst 170 dobrovolníků, benefičním prodejem rolniček získali 124 637 Kč.

Květen  - Rolničkování, tradiční oslava Dne dětí, přilákalo na soběslavskou plovárnu 741 platících návštěvníků.

Červen  - Na zážitkovou exkurzi k nám zavítali studenti Gymnázia Soběslav. Provedli jsme je Rolničkou a na závěr porazili v basketbalovém utkání 32:28.

Červenec  - Rozloučili jsme se s německými dobrovolnicemi Judith a Julií, přejeme jim hodně štěstí.

Srpen  - Zakoupili jsme byt 4+1 v běžné zástavbě Soběslavi, svůj domov zde naleznou 3 lidé s postižením. Zavítala k nám Česká televize a natočila o bydlení reportáž.

Září  - „Vivat Rolnička!“ - oslavili jsme 15 let založení Rolničky. Přivítali jsme nové dobrovolnice Annu z Maďarska a Zeyno z Turecka.

Říjen  - Dva z obrázků z kroužku arteterapie zařadila společnost Abalon s.r.o. do produktové řady Grant Adam, Veselý kapřík s Andělem se stali novoročenkami pro rok 2009. Pod Rolničku přechází dobrovolnický projekt „I MY“ a nově je akreditován dle zákona o dobrovolnické službě.

Listopad  - S obrazy z arteterapie jsme se vydali do Prahy, během prodejní vernisáže „Jaroslav Dušek a Tramtárie v nás“ jsme prodali 32 obrazů za 43 600 Kč.

Prosinec  - S vyprávěním o paralympiádě v Číně přijela úspěšná sportovkyně Jana Fesslová. Uspořádali jsme Vánoční jarmark v Soběslavi, který přijela natáčet Česká televize.
 

Kalendárium z jednotlivých služeb

Centrum denních služeb pro děti a mladistvé

Starší děti absolvovaly netradiční pobyt v přírodě pod velením vojáka, několikrát přespaly společně v Rolničce a užily si třeba pobyt ve Střížovicích.

Nejmenší děti v létě nalezly poklad, vysadily nové stromky na Svákově a dvakrát přespaly v Rolničce. Vzpomínky patří i rekondičnímu pobytu v Lutové ve stylu pravěku.

S nadšením a chutí jsme pracovali na plánování a naplňování standardů kvality sociálních služeb.

Rozloučili jsme se s dosavadní caniterapeutkou Eliškou a psy Bárou a Arankou a hned od září přivítali novou canisterapeutku Radku se psem Hagirem. Canisterapie v Rolničce tak pokračuje dále.
 

Centrum denních služeb pro dospělé

4 zaměstnanci se na podzim zúčastnili kurzu Pracovník sociální péče se zaměřením na základní výchovnou činnost.

Proběhl seriál kurzů od mistrů malby, drátování, paspartování a kurz výroby škrobového papíru a krabiček určený pro klienty centra denních služeb a zaměstnance chráněné dílny.

V červenci jsme si užili krásný týdenní pobyt ve Slavonicích, rádi vzpomínáme na výlet do Českých Budějovic na interaktivní Expozici ORBIS PICTUS.

V září k nám přestoupili tři klienti z Centra denních služeb pro děti a mladistvé.

 

Chráněné bydlení

V lednu přibyl nový obyvatel bytu.

Podnikli jsme historicky první výlet za hranice ČR do rakouského Friestadtu a další výlety třeba do romantické Třeboně, na Kvildu, na zámek Kratochvíle a Blatná, na výlov rybníka Rožmberk, ale i do kina nebo na dobrůtky do cukrárny.

Započali jsme s rekonstrukcí nového chráněného bytu v běžné zástavbě Soběslavi, který Rolnička v létě zakoupila.
 

Chráněná dílna

Rozvíjeli jsme spolupráci s firmami, vyráběli dárky na zakázku – např. upomínkové předměty pro zaměstnance firem či obchodní partnery.

Malovali jsme obklady do dvou koupelen mateřské školy v Táboře.

Stali jsme se dodavateli internetového obchodu, který provozuje PROUTEK.CZ.

Zdokonalili jsme systém kódování výrobků, který nám usnadňuje prodej a naším zákazníkům nákup.

 

Čajovna – kavárna Rolnička

Zahájen program pracovní rehabilitace.

Prvně otevřeno venkovní posezení na zahradě u čajovny.

Zakoupení dataprojektoru, který obohatil doprovodný program čajovny o promítání.

Navázání spolupráce s pořadateli Mezinárodního festivalu animovaných filmů ANIfest a rozšíření doprovodného programu čajovny o řadu krásných setkávání cestovatelského rázu, výstavy a vernisáže, projekce dokumentů a filmů.

 

Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav

K 31. 12. 2008 navštěvovalo školy 41 dětí a žáků s mentálním a kombinovaným postižením - mateřská škola speciální 6 dětí,  přípravný stupeň základní školy speciální 2  děti,  základní škola speciální 21  žáků,  praktická škola jednoletá 7 žáků.

V roce 2008 škola opět získala mimořádnou investiční  dotaci ve výši 208 000 Kč na nákup zvedacího a přepravního systému Roomer pro imobilní žáky, které bylo nainstalováno do místnosti sloužící k odpočinkové a zájmové činnosti.

K 31. 12. 2008  pracovalo ve škole 18 zaměstnanců z toho 15 pedagogických, z nichž 80 % splňovalo speciálně pedagogickou kvalifikaci nebo pokračovalo ve studiu.

V každé ze šesti tříd pracuje třídní učitel společně s druhým pedagogickým pracovníkem, učitelem nebo vychovatelem. V loňském roce se podařilo získat v rámci rozvojového programu MŠMT ČR finanční prostředky na mzdu 3 asistentů pedagoga, kteří pracují v jednotlivých třídách, kde jsou zařazeni  žáci s nejvyšší mírou podpůrných opatření.