Praktická škola

V září roku 2006 byla otevřena Praktická škola jednoletá pro žáky s těžším stupněm zdravotního postižení nebo kombinovanými vadami, kteří získali vzdělání v základní škole speciální.

Od 1. září 2012 byl otevřen druhý obor vzdělání - Praktická škola dvouletá, která je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením nebo lehkým v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

V září 2013 byl zahájen provoz Praktické školy na odloučeném pracovišti v Táboře, v ulici Světlogorská 2771 - sídliště Nad Lužnicí.

Školní vzdělávací program "Společně to dokážeme" je založen na prohlubování a rozšiřování vědomostí, dovedností, postojů a hodnot získaných v průběhu povinné školní docházky. Hlavní důraz je kladen na osvojení manuálních dovedností, získání kladného vztahu k práci, dosažení maximální možné míry samostatnosti a posílení sociální integrace.

Žáci praktické školy mají na začátků školního roku vypracován školní individuální plán učiva, který respektuje jejich schopnosti a možnosti. Výuka je zaměřena na získání dovedností v jednoduchých pracovních činnostech (praktická cvičení) a upevňování vědomostí v jednotlivých vyučovacích předmětech (český jazyk, matematika, občanská výchova atd.).

V měsíci červnu probíhají závěrečné ústní a praktické zkoušky. Po úspěšném složení získávají žáci střední vzdělání a mohou najít uplatnění v sociálně terapeutické dílně, případně na chráněných pracovních místech, které zřizuje středisko Diakonie. 

Praktická škola má kapacitu 30 žáků, kteří jsou rozděleni do 3 tříd. Ve třídě pracuje třídní učitelka, asistentka pedagoga a osobní asistentka.

Po skončení vyučování mohou žáci navštěvovat centrum denních služeb Diakonie ČCE – střediska Rolnička.

Školné je stanoveno na 400 Kč měsíčně.

Kontakty:
Telefon recepce Soběslav: 381 522 054, 739 570 420
Telefon recepce Tábor: 734 239 533
E-mail: skola@rolnicka.cz