Zápis dětí do mateřské školy Rolnička
Zápis do základní školy speciální a přpravného stupně
Přijímací řízení praktická škola jednoletá a dvouletá

Zápis dětí do mateřské školy Rolnička

9.5. 2023 od 8.00 do 16.00 hodin

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání i k povinnému předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Rolnička, do které jsou individuálně integrovány i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, proběhne 9. 5. 2023 v ředitelně školy, v Mrázkově ulici v Soběslavi.

K zápisu jsou potřebné tyto dokumenty: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Maximální kapacita naší mateřské školy je 20 dětí. Tak, jako v jiných mateřských školách, jsou i u nás děti vzdělávány podle „Školního vzdělávacího programu“, který vychází z „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ vydaného Ministerstvem školství. Děti individuálně integrované mají navíc ještě svůj individuální vzdělávací plán. Jsme malá školka rodinného typu s nadstandardním personálním zabezpečením. Kromě běžných aktivit jsou dětem nabízeny návštěvy divadel, exkurze, účast na plaveckém výcviku (pro děti již od tří let), zábavné akce s přespáváním ve školce či každoročně pořádaný týdenní ozdravný pobyt v přírodě.

Základní škola speciální

Ředitelka Mateřské školy, Základní školy speciální a Praktické školy Diakonie ČCE Rolnička Soběslav vyhlašuje zápis do základní školy speciální a přípravného stupně, který se koná ve čtvrtek 20. dubna 2023 od 8.00 do 16.00 hod. v budově školy - Mrázkova 700, Soběslav

Dokumenty, které je nutné doložit:

  1. žádost o přijetí dítěte do základní školy speciální – vyplníte při zápisu
  2. doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona – s sebou
  3. kopii rodného listu dítěte – s sebou

Do přípravného stupně základní školy speciální přijímáme pro školní rok 2023/2024 pouze 2 děti z důvodů naplnění kapacity. Do základní školy speciální 15 žáků.

Kontaktní údaje: Mgr. Kamila Viktorová – ředitelka školy, 739 633 993, email: skola@rolnicka.cz

Praktická škola

Kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2023/2024
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02
Zaměření oborů: Rukodělné práce / Pomocné úklidové práce
Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 – Rukodělné práce                       

V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č.671/2004 Sb., v platném znění, která stanovuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, jsou stanovena tato kritéria pro přijetí:

  • Praktická škola jednoletá je určena pro žáky se středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení a souběžným postižením více vadami, kteří ukončili základní vzdělání v základní škole speciální.
  • Praktická škola dvouletá je určena pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku.

Kritéria pro přijetí

  1. doručení vyplněné přihlášky do 1. března 2023 na ředitelství střední školy
  2. hodnocení na vysvědčení ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku
  3. ukončená povinná školní docházka
  4. vyjádření ŠPZ k zařazení žáka do zvoleného oboru

Termín uveřejnění výsledků I. kola přijímacího řízení – pátek 21. 4. 2023

Uchazeči budou přijímáni bez přijímacího řízení (individuální rozhovor) do naplnění kapacity oborů, která je pro školní rok 8 uchazečů.

Více informací - Mgr. Kamila Viktorová, ředitelka školy, 739 633 993

V Soběslavi dne 28. 1. 2023 Mgr. Kamila Viktorová, ředitelka školy