Zápis dětí do mateřské školy Rolnička
Zápis do základní školy speciální
Přijímací řízení praktická škola jednoletá a dvouletá

Zápis dětí do mateřské školy Rolnička

6.5.2022 od 8.00 do 16.00 hodin
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání i k povinnému předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Rolnička, do které jsou individuálně integrovány i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, proběhne 6. 5. 2022 v ředitelně školy, v Mrázkově ulici.
K zápisu jsou potřebné tyto dokumenty:

  • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Maximální kapacita naší mateřské školy je 20 dětí.  Tak, jako v jiných mateřských školách, jsou i u nás děti vzdělávány podle „Školního vzdělávacího programu“, který vychází z „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ vydaného Ministerstvem školství. Děti individuálně integrované mají navíc ještě svůj individuální vzdělávací plán. Jsme malá školka rodinného typu s nadstandardním personálním zabezpečením.  Kromě běžných aktivit jsou dětem nabízeny návštěvy divadel, exkurze, účast na plaveckém výcviku (pro děti již od tří let), zábavné akce s přespáváním ve školce či každoročně pořádaný týdenní ozdravný pobyt v přírodě.

Těšíme se na Vás i na Vaše děti, za personál mateřské školy Mgr. D. Klímová

Základní škola speciální

Ředitelka Mateřské školy, Základní školy speciální a Praktické školy Diakonie ČCE Rolnička Soběslav vyhlašuje
zápis do základní školy speciální ve středu 20. dubna 2022 od 8.00 do 16.00 hod.
v budově školy - Mrázkova 700/ III, Soběslav

Dokumenty, které je nutné doložit:
1.
žádost o přijetí dítěte do základní školy speciální
2.
doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
3.
kopii rodného listu dítěte

Kontaktní údaje: Mgr. Kamila Viktorová – ředitelka školy, 739 633 993, email: skola@rolnicka.cz

Praktická škola

Kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2021/2022
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02
Praktická škola jednoletá 78-62-C/01

V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č.671/2004 Sb., v platném znění, která stanovuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, jsou stanovena tato kritéria pro přijetí:

Praktická škola jednoletá je určena pro žáky se středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení a souběžným postižením více vadami, kteří ukončili základní vzdělání v základní škole speciální.

Praktická škola dvouletá je určena pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku.

Kritéria pro přijetí
1) odevzdání vyplněné přihlášky do 1. března 2022 na ředitelství střední školy
2) ukončená povinná školní docházka
3) vyjádření ŠPZ k zařazení žáka do zvoleného oboru

Termín uveřejnění výsledků I. kola přijímacího řízení – pátek 22. 4. 2022
Uchazeči budou přijímáni bez přijímacího řízení do naplnění kapacity oborů.

Více informací - Mgr. Kamila Viktorová, ředitelka školy, 739 633 993

V Soběslavi dne 28.1.2022 Mgr. Kamila Viktorová, ředitelka školy