Školní družina

Školní družina je nedílnou součástí procesu vzdělávání v naší základní škole speciální, mohou ji navštěvovat i děti v přípravném stupni.

Školní družina nabízí žákům zájmové, vzdělávací a odpočinkové činnosti. Cílem družiny je vést žáky k aktivnímu přístupu k volnému času, vytvářet podnětný prostor širokou nabídkou aktivit a tvořivých činností. Podporujeme je tak nejen v seberealizaci, ale také ve zvládání nároků běžného života. Odpočinkové aktivity slouží k relaxaci a regeneraci. Snažíme se vytvářet podnětné a vlídné prostředí, kde budou naši žáci rádi trávit svůj čas.

S žáky ve družině pracují kvalifikované vychovatelky, asistentky pedagoga a osobní asistentky.

S žáky ve školní družině pracují vychovatelky: 

  • Oddělení A – Bc. Kristýna Forejtová
  • Oddělení B – Helena Koubová
  • Oddělení C – Irena Škodová
  • Oddělení D – Bc. Iveta Staňková
  • Oddělení E – Bc. Nikola Křelinová
  • Oddělení F – Mgr. Aneta Klečacká
  • Oddělení M – Lenka Bělohlavová

Podmínkou pro zápis do družiny je podání písemné žádosti.

Organizace školní družiny

Školní družina je rozdělena do oddělení dle jednotlivých tříd, tvoří ji celkem sedm oddělení A, B, C, D, E, F, M.

Školní družina vykonává svoji činnost v časech od 6,30 - 8,00 hodin a od 11,40 do 16,00 hodin.

Ranní družina probíhá do 8,00 ve společné herně v jídelně a v oddělení E. Odpolední družina probíhá od 11,40 do 14,30 ve všech odděleních. Od 14,30 pak probíhá ve společné herně v jídelně.

Po příchodu do družiny po vyučování je čas věnován odpočinkovým činnostem. Poté jsou žákům nabízeny různorodé činnosti – výtvarné tvoření, deskové hry, pohybové aktivity, dle ročního tematického plánu oddělení. Během odpolední družiny mohou žáci navštěvovat pravidelně probíhající zájmové kroužky, jejichž nabídka je vždy připravena aktuálně pro každý školní rok

V průběhu družiny mohou žáci také využívat pohybovou aktivizaci nabízenou v rámci sociální služby Centra denních služeb. Při aktivizacích s žáky pracují odborně proškolené pracovnice v sociálních službách. Úhrada za aktivizace probíhá v rámci střediska Diakonie ČCE -  Rolnička.

Dítě si zpravidla vyzvedávají ze ŠD rodiče nebo odjíždí dohodnutým svozem. Čas a způsob odchodu dítěte je zapsán v zápisním lístku. Pokud rodiče dítě nemohou vyzvednout ve stanovenou dobu, nebo potřebují dítě vyzvednout v jiný čas, prosíme o oznámení skutečnosti na recepci školy nebo vychovatelce do ŠD (telefonicky, formou sešitu).

Úhrada za družinu:

  • po dobu školního vyučování je 800,- Kč za měsíc.
  • pokud je provoz ŠD zajištěn během prázdnin, je úhrada hrazena nad rámec pravidelné měsíční platby a to částkou 150 Kč za den, v době hlavních prázdnin 150 Kč za den

Platba se hradí na účet školy: číslo účtu: 3727344369/0800