Školní družina

Školní družina je určena pro žáky základní školy speciální, podmínkou pro zápis do družiny je podání písemné žádosti.

Školní družina je rozdělena do oddělení dle jednotlivých tříd.

Školní družina vykonává svoji činnost v časech od 7,00 - 8,00 hodin a od 11,40 do 16,00 hodin.

Úhrada za družinu:

  • po dobu školního vyučování je 800,- Kč za měsíc.
  • během prázdnin (podzimních, vánočních, pololetních, jarních a velikonočních) je hrazena nad rámec pravidelné měsíční platby a to částkou 150,-Kč za den.
  • během hlavních letních prázdnin je 150,-Kč za den. 
    Platba se hradí na účet školy: číslo účtu: 3727344369/0800

Školní družina nabízí žákům zájmové, vzdělávací a odpočinkové činnosti. ŠVP školní družiny úzce navazuje na školní vzdělávací program základní školy speciální. Cílem družiny je vést žáky k aktivnímu přístupu k volnému času, vytvářet podnětný prostor širokou nabídkou aktivit a tvořivých činností. Podporovat je tak v seberealizaci, ale také ve zvládání nároků běžného života. Odpočinkové aktivity slouží k relaxaci a regeneraci.
S žáky ve družině pracují vychovatelky, asistentky pedagoga a osobní asistentky.

Pobyt v družině je obohacen o individuální a skupinové aktivizace, které poskytuje středisko Rolnička.

Aktivity družiny probíhají ve třídách, ve cvičebních prostorách, v relaxační místnosti, na zahradě, v okolí školy.

Dítě si zpravidla vyzvedávají ze ŠD rodiče nebo dítě odjíždí dohodnutým svozem. Čas a způsob odchodu dítěte je zapsán v zápisním lístku. Pokud rodiče dítě nemohou vyzvednout ve stanovenou dobu, nebo potřebují dítě vyzvednout v jiný čas, prosíme o oznámení skutečnosti na recepci školy nebo vychovatelce do ŠD (telefonicky, formou sešitu).