Základní škola speciální

Obor vzdělání 79-01-B Základy vzdělání 79-01-B/01 Základní škola speciální

Školu mohou  navštěvovat žáci se středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení nebo kombinovanými vadami, kteří jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu "Společně to dokážeme", který klade důraz na propojení výchovně vzdělávacího procesu s odbornou komplexní péčí s využitím reedukačních, kompenzačních a rehabilitačních metod.  Žáci s lehkým mentálním postižením mohou být vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu, který je zpracován podle RVP pro základní vzdělávání.

Ve třídách je 6 žáků, se kterými pracuje třídní učitelka, asistentka pedagoga a osobní asistentka. Vzdělávání probíhá skupinově ve třídách nebo individuálně v místnostech určených pro individuální terapie. Každý rok se žáci mohou účastnit ozdravného pobytu v přírodě. V průběhu školního roku pedagogové ve spolupráci se zaměstnanci střediska Diakonie ČCE připravují řadu mimoškolních aktivit, které přispívají k integraci lidí s postižením do společnosti (jarmarky, oslavu dne dětí, výstavy atd.), a na kterých se podílí také žáci školy. 

Školní vyučování  je doplněno o speciálně pedagogické terapie (logopedie, rehabilitace, masáže, canisterapie, arteterapie), které zajišťuje středisko Rolnička. Jednou týdně  vede biblickou hodinu farář místního sboru ČCE, který  nenásilnou a přirozenou cestou seznamuje žáky se základy křesťanství. 

Před a po skončení vyučování mohou žáci navštěvovat centrum denních služeb.

Přípravný stupeň základní školy speciální

Cílem vzdělávání v přípravném stupni je individuální rozvoj u dětí s nejtěžšími formami zdravotního postižení s cílem připravit je  na zahájení povinné školní docházky  v základní škole speciální.

Školní vzdělávací program  vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je určen  pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem.

Do třídy přípravného stupně ZŠS mohou být zařazeny děti od 5 let do zahájení povinné školní docházky. O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti rodičů - jejich informovaném souhlasu a doporučení Speciálně pedagogického centra. S dětmi pracuje třídní učitelka, asistentka pedagoga a osobní asistentka. Do vzdělávání je pravidelně zařazena individuální speciálně pedagogická péče, kterou vede speciální pedagog.

Na konci školního roku získává dítě osvědčení o absolvování příslušného ročníku. Hodnocení dítěte probíhá formou širšího slovního hodnocení, které je formulováno ve smyslu pozitivní motivace a podpory osobnosti dítěte.

Vzdělávání v přípravném stupni ZŠS trvá nejvýše 3 školní roky. Obsah vzdělávání vychází rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Školné je stanoveno na 400 Kč měsíčně.
Stravu dovážíme z nedaleké mateřské školy Duha, která připravuje pro děti obědy i svačiny podle zásad zdravé výživy.

Kontakty:
Telefon recepce: 381 522 054, 739 570 420
E-mail: skola@rolnicka.cz