Podpořené projekty

Diakonie Rolnička, jako nestátní nezisková organizace, může řadu svých aktivit uskutečnit jen díky podpoře tuzemských nadací či jiných subjektů poskytujících granty a dotace. Stručnou charakteristiku podpořených projektů včetně výše poskytnuté podpory uvádíme v následující kapitole. Seznam nadací a institucí, které nás podpořily v posledních letech, je uveden také v kapitole podporují nás.

2021   2020    2019   2018   2017   2016    2015    2014    2013    2012

Podpořené projekty 2021

2021 - Osobní automobil pro terénní odlehčovací službu Diakonie Rolnička
reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014350
Ministerstvo pro místní rozvoj
Integrovaný regionální operační program
Cílem projektu je zajistit technické podmínky pro poskytování terénní odlehčovací služby, která je jednou z registrovaných sociálních služeb pro děti a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Diakonie Rolnička. Cíle projektu dosáhneme nákupem osobního automobilu, který bude sloužit k dopravě pracovníků sociální služby do rodin klientů, kde je služba poskytována.
Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2021
Celkové způsobilé náklady na projekt: 453 995,00 Kč
Poskytnutá částka: 431 295,25 Kč

IROP_CZ_RO_B_C-RGB                                                    logo MAS LUžnice

2021 - Dobrovolníci mění svět
Jihočeský kraj - Podpora služeb nedefinovaných v zákoně  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Dotace je určena na spolufinancování provozu dobrovolnického centra Diakonie Rolnička, konkrétně na částečnou úhradu mzdy koordinátorky dobrovolníků. Realizace projektu nám pomůže udržet činost dobrovolnického centra, které vyhledává, školí a vede dobrovolníky z řad středoškolských studentů. Ti následně pomáhájí dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z celého Táborska.
Realizace: 1. 1. - 30. 9. 2021
Poskytnutá částka: 200 000 Kč

jihocesky-kraj

2021 - Dostupnost služeb Rolničky
Jihočeský kraj - Podpora služeb nedefinovaných v zákoně  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Dotace je určena na spolufinancování provozu doplňkové služby dopravy, která skupině dětí a dospělých s mentálním a kombinovaným postižením zajišťuje dostupnost potřebných sociálních služeb a zároveň zachovává každodenní přirozený kontakt s rodinou.
Realizace: 1. 1. - 30. 9. 2021
Poskytnutá částka: 200 000 Kč

jihocesky-kraj

Podpořené projekty 2020

2020 - Podpora rodin pečujících o děti a dospělé s postižením
reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015706
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost

Projekt poskytně přímou podporu rodinám pečujícím o závislé členy rodiny, konkrétně o děti i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením s cílem předcházení vyčerpání pečujících osob a zamezení umisťování lidí s postižením do ústavní péče. Cíle bude dosaženo prostřednictvím zajištění ambulantní a terénní odlehčovací služby a zajištěním podpory rodin ve formě psychologického poradenství, odborných besed a stáží v jiných zařízeních.

Realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Celkové způsobilé náklady na projekt: 3 674 795 Kč
Poskytnutá částka (CZV bez příjmů projektu): 3 294 795 Kč

OPZ_barevne                                                     logo MAS LUžnice

Podpořené projekty 2019

2019 - Neobyčejný kamarád
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků umožnit 60 dětem se zdravotním postižením ve věku od 2 do 18 let trávit volný čas tak, jak je obvyklé pro jejich zdravé vrstevníky. Děti budou samy s dobrovolníky trávit volný čas dle svého přání, účastnit se skupinových aktivit (sportovní kroužky, společné kulturní akce a rekondiční pobyty) a dělat věci, které by bez pomoci dobrovolníků nemohly realizovat. Příspěvek je určen na úhradu osobních nákladů koordinátorky dobrovolníků, supervizi dobrovolníků, cestovné dobrovolníků za dětmi, vstupné na společné akce a další provozní náklady.
Realizace: červenec 2019 - listopad 2020
Poskytnutá částka: 208 862 Kč

trojlogo2020ctverec+partner

2019 - Dobrovolníci mění svět
Jihočeský kraj - Podpora služeb nedefinovaných v zákoně  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Dotace je určena na spolufinancování provozu dobrovolnického centra Diakonie Rolnička, konkrétně na částečnou úhradu mzdy koordinátorky dobrovolníků a zřízení nové pozice její asistentky na 0,5 ůvazku. Tím docílíme navýšení kapcity dobrovolnického centra a budeme moct nabídnout jeho služby více rodinám lidí s postižením.
Realizace: 1. 1. - 30. 9. 2019
Poskytnutá částka: 210 000 Kč

jihocesky-kraj

2019 - Dostupnost služeb Rolničky
Jihočeský kraj - Podpora služeb nedefinovaných v zákoně  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Dotace je určena na spolufinancování provozu doplňkové služby dopravy, která skupině dětí a dospělých s mentálním a kombinovaným postižením zajišťuje dostupnost potřebných sociálních služeb a zároveň zachovává každodenní přirozený kontakt s rodinou.
Realizace: 1. 1. - 30. 9. 2019
Poskytnutá částka: 250 000 Kč

jihocesky-kraj

2019 - podpora chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny v Táboře
Město Tábor
Dotace je určena na provoz sociální služby chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny  v Táboře. Obě služby jsou určeny dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením.
Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2019
Poskytnutá částka: 300 000 Kč

2019 Město Tábor – registrované služby - Centrum denních služeb v Táboře
Centrum denních služeb poskytuje lidem s mentálním postižením pomoc a podporu při zlepšování a zachování dovedností péče o vlastní osobu a zvládání každodenních činností. Zároveň předchází riziku jejich sociálního vyloučení z běžné společnosti. Dotace Města Tábora bude využita na provozní a mzdové náklady centra denních služeb ve Světlogorské ulici v Táboře.
Realizace: 1.1.2019 – 31.12.2019
Poskytnutá částka: 53 000 Kč

2018 Město Sezimovo Ústí
Dotace je poskytnuta za účelem krytí nákladů Sociálně terapeutické dílny v Táboře a v Soběslavi. 
Realizace: 1. 1. 2019 – 31.12.2019
Poskytnutá částka: 45 000 Kč

2019 Ministerstvo vnitra ČR - podpora dobrovolnického centra
Ministerstvo vnitra podporuje akreditované projekty našeho dobrovolnického centra, konkrétně se jedná o projekt "Kamarád pro volný čas", který byl podpořen částkou 103 tisíc Kč, a projekt "Klub dobrovolníků v knihovně", který byl podpořen částkou 20 tisíc Kč.
realizace: 1.1. - 31. 12. 2019
poskytnutá částka: 123 000 Kč

2019 – 2021 Sociálně terapeutická dílna
Jihočeský kraj – Individuální projekt
Účelem dotace je zajistit dostupnost sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Táboře a Soběslavi. Tato dílna nácvikem pracovních dovedností zvyšuje šanci na pracovní uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce. Dotace je určena na mzdy, služby a materiálové potřeby.

Realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Poskytnutá částka na celé období: 7 003 867,50 Kč

OPZ_barevne

2019 - podpora doplňkové služby dopravy
Dotační program Města Veselí nad Lužnicí
Dotace je určena na spolufinancování provozu doplňkové služby dopravy, která skupině dětí a dospělých s mentálním a kombinovaným postižením zajišťuje dostupnost potřebných sociálních služeb a zároveň zachovává každodenní přirozený kontakt s rodinou.
Realizace - 1. 1. - 31. 12. 2019
Poskytnutá částka: 25 000 Kč

2019 - Město Soběslav - dotace na konání akcí
Dotace byla použita na náklady akcí pro veřejnost, které v roce 2019 v Soběslavi pořádala Diakonie Rolnička. Konkrétně byl podpořen festival Dobrovol částkou 20 tisíc Kč, akce Rolničkování částkou 5 tisíc Kč a dobročinný závod Dobroběh částkou 5 tisíc Kč.
Poskytnutá částka: 30 000 Kč

2019 Město Bechyně - podpora služeb Rolničky
Dotace byla použita na podporu sociálních služeb Diakonie Rolnička - konkrétně centra denních služeb pro děti a mladistvé a osobní asistence.
Poskytnutá částka: 10 000 Kč

2019 Obec Tučapy - podpora služeb Rolničky
Dotace byla použita na podporu sociálních služeb Diakonie Rolnička - konkrétně centra denních služeb, sociálně terapeutické dílny a osobní asisitence.
Poskytnutá částka: 9 800 Kč

2019 Město Miličín - podpora služeb Rolničky
Dotace byla použita na podporu  služeb Diakonie Rolnička - konkrétně centra denních služeb a dopravy.
Poskytnutá částka: 4 000 Kč

Podpořené projekty 2018

2018 Nadační fond Avast - Nejste v tom sami
Nadační fond AVAST v rámci programu „Spolu do života“, který podporuje rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním, podpořil i rolničkový projekt „Nejste v tom sami“. Díky tomu můžeme po dobu 1,5 roku zajistit 10 – 15 rodinám asistenty, kteří budou děti hlídat v jejich domácím prostředí podle potřeb rodičů. Tito asistenti prochází specializovaným výcvikem, aby byli schopni zvládnout specifické potřeby dětí. Rodiče dětí s postižením se v rámci projektu budou také moct obrátit na psychologa či speciálního pedagoga o radu nebo se zúčastnit 6 společných podpůrných setkání, kde budou moci sdílet své zkušenosti a nabrat nové síly.
realizace: 1. 7. 2018 - 31.12. 2019
poskytnutá částka: 792 526 Kč

2018 - Nadační fond Tesco - Pomozte nám tančit
Nadační příspěvek je určen na organizaci tanečního kurzu pro dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením.
realizace: září - listopad 2018
poskytnutá částka: 10 000 Kč

2018 Neobyčejný kamarád
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků umožnit 60 dětem se zdravotním postižením ve věku od 2 do 18 let trávit volný čas tak, jak je obvyklé pro jejich zdravé vrstevníky. Děti budou samy s dobrovolníky trávit volný čas dle svého přání, účastnit se skupinových aktivit (sportovní kroužky, společné kulturní akce a rekondiční pobyty) a dělat věci, které by bez pomoci dobrovolníků nemohly realizovat. Příspěvek je určen na úhradu osobních nákladů koordinátorky dobrovolníků, supervizi dobrovolníků, cestovné dobrovolníků za dětmi, vstupné na společné akce a další provozní náklady.
Realizace: červenec 2018 - červen 2019
Poskytnutá částka: 189 584 Kč

2018 Nadační fond Tesco - Do Rolničky bezpečně
Nadační příspěvek je určen na nákup autosedaček a podsedáků do mikrobusů Rolničky pro děti, které využívají naší služby dopravy.
Poskytnutá částka: 30 000 Kč

2018 Město Sezimovo Ústí
Dotace je poskytnuta za účelem krytí nákladů Sociálně terapeutické dílny v Táboře a v Soběslavi. 
Realizace: 1. 1. 2018 – 31.12.2018
Poskytnutá částka: 40 000 Kč

2018 Město Tábor – registrované služby - Centrum denních služeb v Táboře
Centrum denních služeb poskytuje lidem s mentálním postižením pomoc a podporu při zlepšování a zachování dovedností péče o vlastní osobu a zvládání každodenních činností. Zároveň předchází riziku jejich sociálního vyloučení z běžné společnosti. Dotace Města Tábora bude využita na provozní a mzdové náklady centra denních služeb ve Světlogorské ulici v Táboře.
Realizace: 1.1.2018 – 31.12.2018
Poskytnutá částka: 45 000 Kč

2018 - I já se chci učit a být doma s mámou a tátou
Jihočeský kraj - Podpora služeb nedefinovaných v zákoně  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Dotace je určena na spolufinancování provozu doplňkové služby dopravy, která skupině dětí a dospělých s mentálním a kombinovaným postižením zajišťuje dostupnost potřebných sociálních služeb a zároveň zachovává každodenní přirozený kontakt s rodinou.
Realizace: 1. 1. - 30. 9. 2018
Poskytnutá částka: 67 769 Kč

2018 Ministerstvo vnitra ČR - podpora dobrovolnického centra
Ministerstvo vnitra podporuje akreditované projekty našeho dobrovolnického centra, konkrétně se jedná o projekt "Kamarád pro volný čas", který byl podpořen částkou 121 tisíc Kč, a projekt "Klub dobrovolníků v knihovně", který byl podpořen částkou 19 tisíc Kč.
realizace: 1.1. - 31. 12. 2018
poskytnutá částka: 140 000 Kč

Podpořené projekty 2017

2017 - 2018 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota – Chráněná dílna
Cílem projektu je podpořit lidi s mentálním a zdravotním postižením, kteří pracují v chráněné dílně Rolničky a předejít tak riziku jejich sociálního vyloučení. Dar nadace bude využit na provozní náklady keramické dílny a nákup nové elektrické pece.
Realizace: 8.9.2017 – 11.10.2018
Poskytnutá částka: 197 316 Kč

2017 Město Tábor – registrované služby - Centrum denních služeb v Táboře
Cílem centra je podpořit aktivní život lidí se středně těžkým mentálním postižením po ukončení docházky do speciálních škol a předejít riziku jejich sociálního vyloučení z běžné společnosti. Dotace Města Tábora bude využita na personální zajištění služby a náklady spojené s provozem centra ve Světlogorské ulici v Táboře.

Realizace: 1. 1. 2017 – 15.12.2017
Poskytnutá částka: 29 000 Kč

2017 Město Tábor - doplňkové služby – Odlehčovací služba
Odlehčovací službu pro dospělé klienty s mentálním a kombinovaným postižením provozuje Rolnička jako doplněk k registrovaným službám od r. 2016. Jedná se o časově omezenou pobytovou službu, kterou Rolnička otevřela na přání rodin svých klientů v Táboře. Finanční prostředky budou využity na personální zajištění služby.

Realizace: 1. 1. 2017 – 15.12.2017
Poskytnutá částka: 35 000 Kč

2017 - I drama může pomáhat - čili dramaterapie
Ministerstvo kultury ČR - Kultruní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů
Cílem projektu je umožnit skupně maldých lidí s mentálním a kombinovaným postižením vyjádřit své potřeby a emoce prostřednictvím dramaterapie. Výsledkem pravidelných týdenních setkání bude 1 nacvičené představení, které bude představeno veřejnosti na pravidelné benefiční akci střediska.
Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2017
Poskytnutá částka: 30 000 Kč

2017 - podpora chráněného bydlení v Táboře
Město Tábor
Dotace je určena na provoz služby chráněného bydlení v Táboře, která je určena dospělým s mentálním a kombinovaným postižením, kteří chtějí žít samostatně, ale potřebují k tomu podporu. V současné době máme v Táboře 3 byty chráněného bydlení s celkovou kapacitou 9 klientů.
Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2017
Poskytnutá částka: 150 000 Kč

2017 - podpora sociálně terapeutické dílny v Táboře
Město Tábor
Dotace je určena na provoz sociálně terapeutické dílny v Táboře, která podporuje dopsělé lidi s postižením v rozvoji pracovních a sociálních dovedností tak, aby mohli zvýšit své šance na trhu práce. V roce 2017 užívá v Táboře tuto službu 25 klientů.
Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2017
Poskytnutá částka: 150 000 Kč

2017 Město Sezimovo Ústí
Dotace je poskytnuta za účelem krytí nákladů na sociální službu Centrum denních služeb pro děti a mladistvé. 
Realizace: 1. 1. 2017 – 31.12.2017
Poskytnutá částka: 40 000 Kč

2017 - podpora doplňkové služby dopravy
Dotační program Města Veselí nad Lužnicí
Dotace je určena na spolufinancování provozu doplňkové služby dopravy, která skupině dětí a dospělých s mentálním a kombinovaným postižením zajišťuje dostupnost potřebných sociálních služeb a zároveň zachovává každodenní přirozený kontakt s rodinou.
Realizace - 1. 1. - 31. 12. 2017
Poskytnutá částka: 22 000 Kč

2017 - rekondiční pobyt klentů, jejich rodin a dobrovolníků
Diakonie ČCE - finanční prostředky ze svatodušní sbírky

Částka je určena na pobyt klientů Rolničky a jejich rodinných příslušníků ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem.
Tento pobyt pořádalo dobrovolnické centrum Diakonie Rolnička.
realizace: 8. - 15. července 2017 
Poskytnutá částka: 143 135 Korun

2017 - Dobrovolníci mění svět
Nadace ČEZ - Pomáhej pohybem
Grant je určen na spolufinancování provozu dobrovolnického centra, které vyhledává, školí a vede dobrovolníky zejména z řad studentů. Ti pak pomáhají dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením.
Realizace: 1. 1. - 20. 9. 2017
Poskytnutá částka: 60 000 Kč

2017 - Dobrovolníci mění svět
Jihočeský kraj - Podpora služeb nedefinovaných v zákoně  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Dotace je určena na spolufinancování provozu dobrovolnického centra, které vyhledává, školí a vede dobrovolníky zejména z řad studentů. Ti pak pomáhají dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením.
Realizace: 1. 1. - 30. 9. 2017
Poskytnutá částka: 50 000 Kč

2017 - I já se chci učit a být doma s mámou a tátou
Jihočeský kraj - Podpora služeb nedefinovaných v zákoně  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Dotace je určena na spolufinancování provozu doplňkové služby dopravy, která skupině dětí a dospělých s mentálním a kombinovaným postižením zajišťuje dostupnost potřebných sociálních služeb a zároveň zachovává každodenní přirozený kontakt s rodinou.
Realizace: 1. 1. - 30. 9. 2017
Poskytnutá částka: 200 000 Kč

2017 - Naberte sil - odlehčovací služba pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením
ČSOB pomáhá regionům
Cílem projektu je nabídnout pomoc pečujícím o blízké s postižením prostřednictvím časově omezeného odlehčovacího pobytu, který jim poskytne čas na nezbytný odpočinek nebo vyřízení osobních záležitostí.
Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2017
Poskytnutá čáskta: 66 600 Kč

2016 – 2018 Sociálně terapeutická dílna Soběslav
Jihočeský kraj – Individuální projekt
Účelem dotace je zajistit dostupnost sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Soběslavi. Tato dílna nácvikem pracovních dovedností zvyšuje šanci na pracovní uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce. Dotace je určena na mzdy, služby a materiálové potřeby.

Realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018
Poskytnutá částka na celé období: 2 292 840 Kč
Částka čerpaná v roce 2017: 833 760 Kč

OPZ_barevne

2016 - 2018 Sociálně terapeutická dílna Tábor
Jihočeský kraj – Individuální projekt
Účelem dotace je zajistit dostupnost sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Táboře. Tato dílna nácvikem pracovních dovedností zvyšuje šanci na pracovní uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce. Dotace je určena na mzdy, služby a materiálové potřeby.
Realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018
Poskytnutá částka na celé období: 2 015 640 Kč
Částka čerpaná v roce 2017: 732 960 Kč

OPZ_barevne

Podpořené projekty 2016

2016 Město Sezimovo Ústí – Fond sociálních služeb
Dotace z Fondu sociálních služeb je určena na náklady spojené se zajištěním provozu střediska, zejména drobné materiálové náklady, služby, opravy a energie
Realizace: 1. 1. 2016 – 31.12.2016
Poskytnutá částka: 38.000,- Kč

Interní grant Diakonie ČCE – Dar s velkým D
Grant podpořil nákup a montáž přídavného topení do mikrobusu, kterým zajišťujeme denní dopravu 11 klientů do Rolničky a zpět do jejich domovů. Nové topení umožní potřebný teplotní komfort i třem vozíčkářům v zadní části mikrobusu.
Poskytnutá částka: 20 570,- Kč

2016 – 2018 Sociálně terapeutická dílna Soběslav
Jihočeský kraj – Individuální projekt
Účelem dotace je zajistit dostupnost sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Soběslavi. Tato dílna nácvikem pracovních dovedností zvyšuje šanci na pracovní uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce. Dotace je určena na mzdy, služby a materiálové potřeby.
Realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018
Poskytnutá částka na celé období: 2.292.840,- Kč
Částka čerpaná v roce 2016: 625.320,- Kč

OPZ_barevne

2016 - 2018 Sociálně terapeutická dílna Tábor
Jihočeský kraj – Individuální projekt
Účelem dotace je zajistit dostupnost sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Táboře. Tato dílna nácvikem pracovních dovedností zvyšuje šanci na pracovní uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce. Dotace je určena na mzdy, služby a materiálové potřeby.
Realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018
Poskytnutá částka na celé období: 2.015.640,- Kč
Částka čerpaná v roce 2016: 549.720,- Kč

OPZ_barevne 

2016 Město Tábor – Centrum denních služeb v Táboře
Cílem centra je podporovat 10 osob s mentálním, případně kombinovaným, postižením, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Klientům je v centru poskytnuta pomoc a podpora při zachování a zlepšování dovedností péče o vlastní osobu a zvládání každodenních činností, včetně aktivního využívání volného času. Nabízené služby také pomáhají klientům předejít riziku jejich sociálního vyloučení. Dotace Města Tábor je určena na provozní a mzdové náklady centra ve Světlogorské ulici v Táboře.
Realizace: 1. 1. 2016 – 15.12.2016
Poskytnutá částka: 48.000,- Kč

2016 Neobyčejný kamarád
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků umožnit 60 dětem se zdravotním postižením ve věku od 2 do 18 let trávit volný čas tak, jak je obvyklé pro jejich zdravé vrstevníky. Děti budou samy s dobrovolníky trávit volný čas dle svého přání, účastnit se skupinových aktivit (sportovní kroužky, společné kulturní akce a rekondiční pobyty) a dělat věci, které by bez pomoci dobrovolníků nemohly realizovat. Příspěvek je určen na úhradu osobních nákladů koordinátorky dobrovolníků, supervizi dobrovolníků, cestovné dobrovolníků za dětmi, vstupné na společné akce a další provozní náklady.
Realizace: leden 2016 - prosinec 2016
Poskytnutá částka: 278 566 Kč

2015 – 2016 Nadace Charty 77 – Konto Bariéry - Pomáhej (s) humorem - Rozvoj chráněné dílny Rolnička
Projekt je zaměřen na rozvoj chráněné dílny Rolničky, zejména jejího keramického programu. Cílem je zachovat stávající počet pracovních míst osob se zdravotním postižením v této dílně a podpořit prodej výrobků chráněné dílny.
Realizace: 1. 5. 2015 - 30. 4. 2016
Poskytnutá částka: 151 182,- Kč

2015 - 2016 Nadační fond TESCO – Pomáháme s Vámi - Integrovaná Boccia - sport, kde hendikep nehraje roli
IBociia je sport obdobný francouzské hře pétanque, který je přizpůsoben také hráčům s těžkým typem postižení. Nadační příspěvek zajistí nákup nových sportovních pomůcek (odhazovací rampa, sady míčů) a cestovné na zápasy pro tým 35 hráčů z Rolničky.
Realizace: 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016
Poskytnutá částka: 50.000,- Kč


Podpořené projekty 2015

Rehabilitace dospělých klientů
Interní grant Diakonie ČCE – Dar s velkým D
Nákupem masážního rozkládacího stolu můžeme zajistit dospělým klientům Rolničky v Táboře novou fakultativní službu - rehabilitaci a zdravotní masáže. Tuto službu bude moci využívat 30 klientů centra denních služeb a sociálně terapeutické dílny s mentálním a tělesným postižením.
Realizace: od 10.8.2015 dosud
Poskytnutá částka: 18 029 Kč

2015 Město Tábor – Centrum denních služeb v Táboře
Cílem je podpořit aktivní život lidí se středně těžkým mentálním postižením po ukončení docházky do speciálních škol a předejít riziku jejich sociálního vyloučení z běžné společnosti. Klientům je v centru poskytnuta pomoc a podpora při zachování a zlepšování dovedností péče o vlastní osobu a zvládání každodenních činností, včetně aktivního využívání volného času. Finanční prostředky jsou určeny na personální zajištění služby, materiál i služby spojené s provozem centra.
Realizace: 1. 1. 2015 – 15.12.2015
Poskytnutá částka: 50.000,- Kč

2015 Město Sezimovo Ústí – Fond sociálních služeb
Dotace z Fondu sociálních služeb je určena na náklady spojené se zajištěním provozu střediska, zejména drobné materiálové náklady, služby a opravy.
Realizace: 1. 1. 2015 – 31.12.2015
Poskytnutá částka: 38.000,- Kč

2015 – 2016 Nadace Charty 77 – Konto Bariéry - Pomáhej (s) humorem - Rozvoj chráněné dílny Rolnička
Projekt je zaměřen na rozvoj chráněné dílny Rolničky, zejména jejího keramického programu. Cílem je zachovat stávající počet pracovních míst osob se zdravotním postižením v této dílně a podpořit prodej výrobků chráněné dílny.
Realizace: 1. 5. 2015 - 30. 4. 2016
Poskytnutá částka: 151 182,- Kč

2015 - 2016 Nadační fond TESCO – Pomáháme s Vámi - Integrovaná Boccia - sport, kde hendikep nehraje roli
IBociia je sport obdobný francouzské hře pétanque, který je přizpůsoben také hráčům s těžkým typem postižení. Nadační příspěvek zajistí nákup nových sportovních pomůcek (odhazovací rampa, sady míčů) a cestovné na zápasy pro tým 35 hráčů z Rolničky.
Realizace: 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016
Poskytnutá částka: 50.000,- Kč

2015 Sociálně terapeutická dílna Soběslav
Jihočeský kraj – Individuální projekt
Účelem dotace je zajistit dostupnost sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Soběslavi. Tato dílna nácvikem pracovních dovedností zvyšuje šanci na pracovní uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce. Dotace je určena na mzdy, služby a materiálové potřeby.
Realizace: 1. 1. 2015 – 30. 9. 2015
Poskytnutá částka: 487.000,- Kč

OPZ_barevne

2015 Sociálně terapeutická dílna Tábor
Jihočeský kraj – Individuální projekt
Účelem dotace je zajistit dostupnost sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Táboře. Tato dílna nácvikem pracovních dovedností zvyšuje šanci na pracovní uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce. Dotace je určena na mzdy, služby a materiálové potřeby.
Realizace: 1. 1. 2015 – 30. 9. 2015
Poskytnutá částka: 594.000,- Kč

OPZ_barevne

2015 Neobyčejný kamarád
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků umožnit 50 dětem ve věku od 2 do 18 let se zdravotním postižením trávit volný čas tak, jak je obvyklé pro jejich zdravé vrstevníky. Děti budou samy s dobrovolníky trávit pravidelný čas nebo se budou moci účastnit skupinových aktivit (sportovní kroužek, taneční a dramatický kroužek, rekondiční pobyty). Tyto děti tak budou moci naplňovat volný čas dle svého přání a účastnit se aktivit, které by bez pomoci dobrovolníků nemohly realizovat. Příspěvek je určen na úhradu osobních nákladů koordinátorky dobrovolníků, supervizi dobrovolníků, cestovné dobrovolníků za dětmi, vstupné na společné akce a další provozní náklady.
Realizace: leden 2015 - prosinec 2015
Poskytnutá částka: 180 186 Kč

V pohodě ve vodě
Interní grant Diakonie ČCE - Mikroprojekt
Hlavním cílem projektu je zajistit dětem s těžkým tělesným postižením hydroterapii, která jim umožní uvolnit svalové napětí a relaxaci. Účinným prostředkem je vana s hydromasážním systémem. Pravidelná hydroterapie velmi příznivě působí na fyzickou i psychickou stránku dětí. Vanu bude využívat více než 25 dětí s těžkým tělesným a kombinovaným postižením.
Realizace: 1.9.2014 – 30.1.2015
Poskytnutá částka: 40 000 Kč


Podpořené projekty v roce 2014

2014 Rolnička - nová šance pro osoby se zdravotním postižením
MPSV - OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Hlavním výsledkem projektu bylo zlepšení pracovní integraci osob s různými typy zdravotního postižení a vytvoření 7,32 pracovního úvazku pro 13 účastníků projektu. Dílčím výstupem je také Metodika pracovních postupů pro práci v chráněné dílně Rolničky. Celkem se projektu zúčastnilo 51 osob z Táborska.
Realizace: 1.5.2013 – 30.4.2014
Poskytnutá částka: 3 821 333 Kč

2014 Osobní asistence ve škole
Jihočeský kraj – GP Podpora terénních sociálních služeb
Cílem projektu je zajistit osobního asistenta ve speciální škole, který umožní žákům s těžkým zdravotním postižením plnohodnotně se zúčastnit výuky i mimoškolních aktivit.  Trvalá přítomnost osobního asistenta umožní dopomoc při činnostech, které nejsou žáci schopni vzhledem ke svému postižení vykonávat sami (dopomoc při pohybu a orientaci, pomoc s vozíkem, při osobní hygieně, oblékání a stravování).
Realizace: 1.1.2014 – 30.10.2014
Poskytnutá částka 90 000 Kč

2014 Centrum denních služeb pro dospělé lidi s mentálním postižením v Soběslavi
Jihočeský kraj – GP Podpora sociálních služeb
Centrum denních služeb pro dospělé díky podpoře Jihočeského kraje bude moci navýšit svoji kapacitu z 12 uživatelů na 17 osob se středně těžkým mentálním postižením. Jedná se o osoby, které ukončily vzdělávání v Praktické škole Rolnička.
Realizace: 1.8.2014 – 31.12.2014
Poskytnutá částka 100 000 Kč

2014 Chráněné bydlení Tábor
Jihočeský kraj – GP Podpora sociálních služeb
Cílem projektu je podpořit sociální službu chráněné bydlení pro 6 dospělých lidí s mentálním postižením ve 2 chráněných bytech v Táboře.Grant pomůže financovat personální zajištění této pobytové služby.
Realizace: 1.1.2014 – 31.12.2014
Poskytnutá částka 100 000 Kč

2014 Chráněné bydlení Soběslav
Jihočeský kraj – GP Podpora sociálních služeb
Chráněné bydlení poskytujeme v Soběslavi ve 2 chráněných bytech. Cílem projektu je rozšířit službu i v novém chráněném bytě, kde naleznou domov 3 noví uživatelé a zároveň udržet individuální přístup k současným uživatelům služby.
Realizace: 1.1.2014 – 31.12.2014
Poskytnutá částka 100 000 Kč

2014 Sociálně terapeutická dílna Soběslav
Jihočeský kraj – Individuální projekt
Účelem dotace je zajistit dostupnost sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Soběslavi. Tato dílna nácvikem pracovních dovedností zvyšuje šanci na pracovní uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce. Dotace je určena na mzdy, služby a materiálové potřeby.
Realizace: 1.4.2013 – 31.12.2014
Poskytnutá částka 1 100 000 Kč

OPZ_barevne

2014 Sociálně terapeutická dílna Tábor
Jihočeský kraj – Individuální projekt
Účelem dotace je zajistit dostupnost sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Táboře. Tato dílna nácvikem pracovních dovedností zvyšuje šanci na pracovní uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce. Dotace je určena na mzdy, služby a materiálové potřeby.
Realizace: 1.9.2013 – 31.12.2014
Poskytnutá částka 609 615 Kč

OPZ_barevne

2014 Chráněné bydlení a sociálně terapeutická dílna v Táboře
Město Tábor
Odbor sociálních věcí
Chráněné bydlení poskytuje Rolnička v Soběslavi ve 2 chráněných bytech. Cílem projektu je rozšířit službu i v novém chráněném bytě, kde naleznou domov 3 noví uživatelé a zároveň udržet individuální přístup k současným uživatelům služby.
Realizace: 1.1.2014 – 31.12.2014
Poskytnutá částka 300 000 Kč

2014 Rolničkování 2014
Město Soběslav
Dotace je určena na pokrytí nákladů spojených s organizací Dne dětí Rolničkování, zejména na zajištění ohňostroje.
Realizace: 1.1.2014 – 31.6.2014
Poskytnutá částka: 5 000 Kč
    

2014 Klub dobrovolníků v knihovně
Město Soběslav
Dotace je určena na pokrytí nákladů spojených s organizací Klubu dobrovolníků v knihovně.
Realizace: 1.1.2014 – 31.12.2014
Poskytnutá částka: 3 000 Kč
   

2013-2014 Rozvoj chráněného bydlení v Soběslavi
Nadace Otto per Mille Valdenské církve
Cílem projektu je rozšíření kapacity chráněného bydlení v Soběslavi zakoupením nového bytu. Diakonie Rolnička poskytuje sociální službu chráněné bydlení mladým dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením.
Realizace: 1.1.2013 – 31.12.2014
Poskytnutá částka: 664 161,39 Kč

2014 Den dobrovolníků
Nadace ADRA
Cílem projektu je prakticky seznámit studenty a učitele středních škol s jednou z možností, jak pomoci formou dobrovolné práce při veřejné sbírce Rolničkové dny. Dílčím cílem projektu je fakt, že při exkurzi studenti navštíví přímo neziskovou organizaci pracující s lidmi se zdravotním postižením a dostanou se tak do přímého kontaktu s klienty.
Realizace: 1.3.2014 – 31.7.2014
Poskytnutá částka 40 000 Kč


Podpořené projekty v roce 2013

2014 Neobyčejný kamarád
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků umožnit 50 dětem ve věku od 2 do 18 let se zdravotním postižením trávit volný čas tak, jak je obvyklé pro jejich zdravé vrstevníky. Děti budou samy s dobrovolníky trávit pravidelný čas nebo se budou moci účastnit skupinových aktivit (sportovní kroužek, taneční a dramatický kroužek, rekondiční pobyty). Tyto děti tak budou moci naplňovat volný čas dle svého přání a účastnit se aktivit, které by bez pomoci dobrovolníků nemohly realizovat. Příspěvek je určen na úhradu osobních nákladů koordinátorky dobrovolníků, supervizi dobrovolníků, cestovné dobrovolníků za dětmi, vstupné na společné akce a další provozní náklady.
Realizace: leden 2014 - prosinec 2014
Poskytnutá částka: 180 186 Kč

2013 NadacE ČEZ - Plníme přání ve spolupráci s Kontem bariery 77
Podpora Klubu dobrovolníků v knihovně - vybavení
Poskytnutá částka: 30 000 Kč

2013 Ministerstvo vnitra ČR
Klub dobrovolníků v knihovně - koordinátor dobrovolníků
Poskytnutá částka: 18 000 Kč

2013 Činnost střediska Rolnička
Město Jindřichův Hradec
Dotace je určena na pokrytí nákladů spojených s provozem střediska, a to zejména na nakupované služby, opravy a údržbu, pojistné a drobné materiálové náklady.
Realizace: 1.1.2013 – 31.12.2013
Poskytnutá částka: 5 000 Kč 

2013 – 2014 Sociálně terapeutické dílny - Soběslav
Individuální projekt  - Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,  spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
Cílem projektu je zajistit provoz sociální služby - Sociálně terapeutické dílny v Soběslavi. Služba je  určena zdarma dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří chtějí dlouhodobě získávat nové pracovní návyky a dovednosti. Vede uživatele k osobní odpovědnosti za vytváření, zdokonalování  a udržování pracovních návyků a dovedností, které jsou nutné pro uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce. V podmínkách Rolničky jsou jednotlivé pracovní činnosti sociálně terapeutické dílny částečně spjaty s rukodělnou výrobou chráněné dílny. Tím si uživatelé mohou projít reálnými pracovními podmínkami a seznámit se tak s technologií zpracování keramiky, dřeva a textilu.
Realizace: 1.4.2013 – 31.12.2014
Poskytnutá částka 1 100 000 Kč     

OPZ_barevne  

2013 – 2014 Sociálně terapeutické dílny – Tábor
Individuální projekt  - Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,  spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
Cílem projektu je zajistit provoz sociální služby - Sociálně terapeutické dílny v Táboře. Služba je  určena zdarma dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří chtějí dlouhodobě získávat nové pracovní návyky a dovednosti. Vede uživatele k osobní odpovědnosti za vytváření, zdokonalování  a udržování pracovních návyků a dovedností, které jsou nutné pro uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce. V podmínkách Rolničky jsou jednotlivé pracovní činnosti sociálně terapeutické dílny částečně spjaty s rukodělnou výrobou chráněné dílny. Tím si uživatelé mohou projít reálnými pracovními podmínkami a seznámit se tak s technologií zpracování keramiky, dřeva a textilu.
Realizace: 1.9.2013 – 31.12.2014
Poskytnutá částka 609 615 Kč

OPZ_barevne

2013 Rolničkování 2013
Město Soběslav
Dotace je určena na pokrytí nákladů spojených s organizací Dne dětí Rolničkování, zejména na zajištění ohňostroje
Realizace: 1.1.2013 – 31.6.2013
Poskytnutá částka: 5 000 Kč

2013 Bezpečná cesta do školy a školky
Diakonie Českobratrské církve evangelické -
 Dar s velkým D
Dar je určen na nákup dvou speciálních autosedaček pro děti se zdravotním postižením, které bude Diakonie Rolnička využívat při každodenním svozu dětí do školy a sociálních služeb.
Realizace: 1.1.2013 – 31.6.2013
Poskytnutá částka: 23 181 Kč
    

2013 Osobní asistence ve škole
Jihočeský kraj – GP Podpora terénních sociálních služeb
Cílem projektu je zajistit přítomnost osobního asistenta v každé ze školní třídě Mateřské školy, základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Rolnička v Soběslavi.  Někteří žáci jsou v důsledku svého těžkého zdravotního postižení trvale odkázáni na pomoc druhé osoby. Osobní asistence jim umožňuje účastnit se plnohodnotným způsobem školního vyučování a ostatních výchovně vzdělávacích aktivit, které škola nabízí. Jedná se zejména o dopomoc při pohybu a orientaci v prostoru nebo manipulaci s vozíkem, pomoc při osobní hygieně, stravování, oblékání atd.
Realizace: 1.1.2013 – 30.11.2013
Poskytnutá částka: 190 000 Kč
      

2013 Činnost střediska Rolnička
Město Sezimovo Ústí
Dotace je určena na pokrytí nákladů spojených s provozem střediska, a to zejména na nakupované služby, opravy a údržbu, pojistné a drobné materiálové náklady.
Realizace: 1.1.2013 – 31.12.2013
Poskytnutá částka: 32 000 Kč      

2013 Chráněné bydlení Tábor
Jihočeský kraj – Podpora sociálních služeb
Cílem projektu je zřídit v Táboře sociální službu chráněné bydlení pro 6 dospělých lidí s mentálním postižením. Ve spolupráci s Městským úřadem Tábor jsme získali 2 čtyřpokojové byty, které jsou v blízkosti pobočky v Táboře, kde klienti navštěvují sociálně terapeutické dílny nebo praktickou školu.
Realizace: 1.9.2013 – 31.12.2013
Poskytnutá částka: 120 000 Kč
 

2013 Chráněné bydlení Soběslav
Jihočeský kraj – Podpora sociálních služeb
Cílem projektu je prohloubit individuální přístup k jednotlivým uživatelům služby, a tím zajistit intenzivnější nácvik samostatného bydlení, sociálních dovedností a sebeobsluhy. Dalším cílem je poskytnout plnohodnotnou podporu uživatelům služby v průběhu celého víkendu, a tím zmírnit jejich sociální vyloučení.
Realizace: 1.7.2013 – 31.12.2013
Poskytnutá částka: 190 000 Kč
 

2013 Koncerty v Rolničce
Nadace Život umělce
Projekt podpoří koncerty v čajovně-kavárně Rolnička. Rozšiřuje nabídku kulturního dění v Soběslavi o opomíjenou hudbu, která se v první řadě zajímá o sdělení, ne o úspěch či výdělek.
Realizace: 1.9.2013 – 31.12.2013
Poskytnutá částka: 9 000 Kč
    

2013 Chráněné bydlení Tábor
Město Tábor
Cílem projektu je zřídit v Táboře sociální službu chráněné bydlení pro 6 dospělých lidí s mentálním postižením. Ve spolupráci s Městským úřadem Tábor jsme získali 2 čtyřpokojové byty, které jsou v blízkosti pobočky v Táboře, kde klienti navštěvují sociálně terapeutické dílny nebo praktickou školu.
Realizace: 1.6.2013 – 31.12.2013
Poskytnutá částka: 150 000 Kč
     

2013 Sociálně terapeutické dílny – Tábor
Město Tábor
Cílem projektu je zajistit provoz sociální služby - Sociálně terapeutické dílny v Táboře. Služba je  určena zdarma dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří chtějí dlouhodobě získávat nové pracovní návyky a dovednosti. Vede uživatele k osobní odpovědnosti za vytváření, zdokonalování  a udržování pracovních návyků a dovedností, které jsou nutné pro uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce. V podmínkách Rolničky jsou jednotlivé pracovní činnosti sociálně terapeutické dílny částečně spjaty s rukodělnou výrobou chráněné dílny. Tím si uživatelé mohou projít reálnými pracovními podmínkami a seznámit se tak s technologií zpracování keramiky, dřeva a textilu.
Realizace: 1.6.2013 – 31.12.2013
Poskytnutá částka 150 000 Kč


Podpořené projekty v roce 2012

2013 Neobyčejný kamarád
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků umožnit 40 dětem ve věku od 2 do 18 let se zdravotním postižením trávit volný čas tak, jak je obvyklé pro jejich zdravé vrstevníky. Děti budou samy s dobrovolníky trávit pravidelný čas nebo se budou moci účastnit skupinových aktivit (sportovní kroužek, taneční a dramatický kroužek, rekondiční pobyty). Tyto děti tak budou moci naplňovat volný čas dle svého přání a účastnit se aktivit, které by bez pomoci dobrovolníků nemohly realizovat. Příspěvek je určen na úhradu osobních nákladů koordinátorky dobrovolníků, supervizi dobrovolníků, cestovné dobrovolníků za dětmi, vstupné na společné akce a další provozní náklady.
Realizace: leden 2013 - prosinec 2013
Poskytnutá částka: 187 518 Kč

2012 Sociálně terapeutické dílny
Individuální projekt - Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,  spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
Cílem projektu je zajistit provoz nové sociální služby - Sociálně terapeutické dílny. Služba je  určena zdarma dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří chtějí dlouhodobě získávat nové pracovní návyky a dovednosti. Vede uživatele k osobní odpovědnosti za vytváření, zdokonalování  a udržování pracovních návyků a dovedností, které jsou nutné pro uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce. V podmínkách Rolničky jsou jednotlivé pracovní činnosti sociálně terapeutické dílny částečně spjaty s rukodělnou výrobou chráněné dílny. Tím si uživatelé mohou projít reálnými pracovními podmínkami a seznámit se tak s technologií zpracování keramiky, dřeva a textilu.
Realizace: 1.1.2012 – 30.6.2012
Poskytnutá částka: 493 250 Kč

OPZ_barevne

2012 Vaříme a pečeme bezpečně
Čtení pomáhá
Chráněný byt v běžné bytové zástavbě města Soběslav, který obývají 3 dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením, umožňuje jeho obyvatelům žít běžným životem zdravých lidí. S pomocí asistentů tedy nejen nakupují, vaří, perou, uklízejí, ale i společně slaví třeba vánoce nebo narozeniny.
Na vybavení kuchyně se již podepsal zub času, stává se pro své uživatele nebezpečné. Veškeré domácí práce jsou pro ně o to složitější, že k mentálnímu postižení mají ještě potíže fyzické. Oba muži mají postižené nohy, jeden i ruce. Odchlipující se linoleum, vypadávající šuplíky kuchyňské linky nebo korodující plotýnky sporáku je tedy ohrožují více, než si zdravý člověk leckdy dovede představit. Nové linoleum, kuchyňská linka a sporák zajistí obyvatelům bytu to nejdůležitější, co pro svůj život potřebuje každý člověk. Pocit bezpečí a jistoty.
Realizace: 2012
Poskytnutá částka: 60 000 Kč

2012 Osobní asistence ve škole
Jihočeský kraj – GP Podpora terénních sociálních služeb
Cílem projektu je zajistit přítomnost osobního asistenta v každé ze sedmi školních tříd Mateřské školy, základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Rolnička v Soběslavi.  Někteří žáci jsou v důsledku svého těžkého zdravotního postižení trvale odkázáni na pomoc druhé osoby. Osobní asistence jim umožňuje účastnit se plnohodnotným způsobem školního vyučování a ostatních výchovně vzdělávacích aktivit, které škola nabízí. Jedná se zejména o dopomoc při pohybu a orientaci v prostoru nebo manipulaci s vozíkem, pomoc při osobní hygieně, stravování, oblékání atd.
Realizace: 1.1.2012 – 30.11.2012
Poskytnutá částka: 125 000 Kč

2012 Škola hrou s Husitským muzeem
Město Tábor – Kulturní oživení města Tábora
Cílem projektu je navrhnout, vyrobit a prakticky vyzkoušet soubor didaktických her pro lektorské a animační programy muzea. Součástí vývoje jsou i suvenýry s historickou tématikou, které muzeum používá jako ceny do soutěží návštěvníků, zejména škol. Mistři chráněné dílny při přípravě výrobního programu úzce spolupracují s odbornými pracovníky muzea, aby vzniklé výrobky byly podložené  aktuálními historickými poznatky i odpovídajícím způsobem didakticky zpracovány. Hry jsou připravovány tak, aby byly pro děti atraktivní, přilákaly jejich zájem k historii a rozvíjely jejich kreativní, logické a další schopnosti.
Realizace: 1.1.2012 – 31.12.2012
Poskytnutá částka: 15 000 Kč

2012 Činnost střediska Rolnička
Město Sezimovo Ústí
Dotace je určena na pokrytí nákladů spojených s provozem střediska, a to zejména na nakupované služby, opravy a údržbu, pojistné a drobné materiálové náklady.
Realizace: 1.1.2012 – 31.12.2012
Poskytnutá částka: 32 500 Kč

2012 Sociálně terapeutické dílny
Jihočeský kraj – Podpora sociálních služeb
Cílem sociálně terapeutické dílny je pravidelná podpora při zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, které zvyšují šanci uživatelů při uplatnění se na trhu práce. Uživatelé se pod odborným vedením zacvičují v tradičních řemeslech, osvojují si zásady bezpečnosti práce, odpovědnost za svou práci a seznamují s pravidly pracovně právního vztahu. Vzniká tak prostor pro ty, kteří nevyužijí nabídku centra denních služeb, ale nejsou ještě připraveni na vstup do zaměstnání. Služba je určena především osobám s lehkým až středním mentálním postižením a má bezbariérový přístup.
Realizace: 1.7.2012 – 31.12.2012
Poskytnutá částka: 220 000 Kč

2012 Kamarád pro volný čas
Ministerstvo vnitra ČR
Příspěvek je určen na mzdu koordinátora dobrovolníků.

Projekt „Kamarád pro volný čas“
Poskytuje podporu rodinám, ulehčení péče o člena rodiny s postižením a rozšíření povědomí o dobrovolnictví na Táborsku. Konkrétně má projekt za cíl prostřednictvím dobrovolníka vyhovět individuálním potřebám a přáním osobám s postižením společně smysluplně strávit volný čas a naučit se novým dovednostem.
Období realizace projektu: leden 2012 – prosinec 2012
Poskytnutá částka: 90 000 Kč