Podpořené projekty

Diakonie Rolnička, jako nestátní nezisková organizace, může řadu svých aktivit uskutečnit jen díky podpoře tuzemských nadací či jiných subjektů poskytujících granty a dotace. Stručnou charakteristiku podpořených projektů včetně výše poskytnuté podpory uvádíme v následující kapitole. Seznam nadací a institucí, které nás podpořily v posledních letech, je uveden také v kapitole podporují nás.

2022   2021   2020    2019   2018   2017   2016    2015    2014    2013    2012

Podpořené projekty 2022

2022 - Neobyčejný kamarád
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Cílem je podpora dětí se zdravotním postižením prostřednictvím nabídky komplexních vzájemně provázaných volnočasových aktivit. Pořádají se tak pravidelná setkávání dětí s jejich dobrovolníky při nejrůznějších kreativních, sportovních a dalších činnostech. Při těchto akcích mohou navazovat nová přátelství a rovněž se zapojují mezi zdravé vrstevníky. Danovi byl diagnostikován Aspergerův syndrom, kvůli němuž vyhodnocuje a vnímá některé situace odlišně a často tak má problémy s navazováním a udržováním sociálních vztahů. Díky zapojení se do projektu ale získal možnost naučit se nové zkušenosti, aktivně trávit svůj volný čas a poznat nové kamarády.
Realizace: červenec 2022 - červen 2023
Poskytnutá částka: 436 000 Kč

trojlogo2020ctverec+partner

2022 - Dobrovolníci mění svět
Jihočeský kraj - Podpora služeb nedefinovaných v zákoně  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Dotace je určena na podporu činnosti Dobrovolnického centra zřízeného při středisku Rolnička. V rámci projektu umožňujeme dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením trávit společný čas s vyškolenými dobrovolníky při nejrůznějších činnostech. Pořádáme pravidelná setkávání, volnočasové kroužky, otevřenou klubovnu, letní tábor či pobytové akce.
Realizace: 1. 1. - 31. 2. 2022
Poskytnutá částka: 145 000 Kč

jihocesky-kraj

2022 - Pořízení šikmé zvedací schodišťové plošiny
číslo projektu: 013D312005604
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Projekt je spolufinancován v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310. Dotace je určena na pořízení a instalaci šikmé zedací schodišťové plošiny v budově, kde jsou poskytovány sociální služby pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Bezděkově ulici č. p. 122 v Soběslavi.
realizace: od 12.10.2021 do 31.12.2022
celkové náklady: 344 850 Kč
výše dotace: 245 250 Kč

logoMPSV-m

Podpořené projekty 2021

2021 - Neobyčejný kamarád
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků umožnit 50 dětem se zdravotním postižením ve věku od 2 do 18 let trávit volný čas tak, jak je obvyklé pro jejich zdravé vrstevníky. Děti budou samy s dobrovolníky trávit volný čas dle svého přání, účastnit se skupinových aktivit (sportovní kroužky, společné kulturní akce a rekondiční pobyty) a dělat věci, které by bez pomoci dobrovolníků nemohly realizovat. Příspěvek je určen na úhradu osobních nákladů koordinátorky dobrovolníků, supervizi dobrovolníků, cestovné dobrovolníků za dětmi, vstupné na společné akce, pořádání spoleečných akcí (např. letního tábora) a další provozní náklady.
Realizace: červenec 2021 - červen 2022
Poskytnutá částka: 241 221 Kč

trojlogo2020ctverec+partner

2021 - Osobní automobil pro terénní odlehčovací službu Diakonie Rolnička
reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014350
Ministerstvo pro místní rozvoj
Integrovaný regionální operační program
Cílem projektu je zajistit technické podmínky pro poskytování terénní odlehčovací služby, která je jednou z registrovaných sociálních služeb pro děti a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Diakonie Rolnička. Cíle projektu dosáhneme nákupem osobního automobilu, který bude sloužit k dopravě pracovníků sociální služby do rodin klientů, kde je služba poskytována.
Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2021
Celkové způsobilé náklady na projekt: 453 995,00 Kč
Poskytnutá částka: 431 295,25 Kč

IROP_CZ_RO_B_C-RGB                                                    logo MAS LUžnice

2021 - Dobrovolníci mění svět
Jihočeský kraj - Podpora služeb nedefinovaných v zákoně  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Dotace je určena na spolufinancování provozu dobrovolnického centra Diakonie Rolnička, konkrétně na částečnou úhradu mzdy koordinátorky dobrovolníků. Realizace projektu nám pomůže udržet činost dobrovolnického centra, které vyhledává, školí a vede dobrovolníky z řad středoškolských studentů. Ti následně pomáhájí dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z celého Táborska.
Realizace: 1. 1. - 30. 9. 2021
Poskytnutá částka: 200 000 Kč

jihocesky-kraj

2021 - Dostupnost služeb Rolničky
Jihočeský kraj - Podpora služeb nedefinovaných v zákoně  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Dotace je určena na spolufinancování provozu doplňkové služby dopravy, která skupině dětí a dospělých s mentálním a kombinovaným postižením zajišťuje dostupnost potřebných sociálních služeb a zároveň zachovává každodenní přirozený kontakt s rodinou.
Realizace: 1. 1. - 30. 9. 2021
Poskytnutá částka: 200 000 Kč

jihocesky-kraj

Podpořené projekty 2020

2020 - Podpora rodin pečujících o děti a dospělé s postižením
reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015706
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost

Projekt poskytně přímou podporu rodinám pečujícím o závislé členy rodiny, konkrétně o děti i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením s cílem předcházení vyčerpání pečujících osob a zamezení umisťování lidí s postižením do ústavní péče. Cíle bude dosaženo prostřednictvím zajištění ambulantní a terénní odlehčovací služby a zajištěním podpory rodin ve formě psychologického poradenství, odborných besed a stáží v jiných zařízeních.

Realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Celkové způsobilé náklady na projekt: 3 674 795 Kč
Poskytnutá částka (CZV bez příjmů projektu): 3 294 795 Kč

OPZ_barevne                                                     logo MAS LUžnice

Podpořené projekty 2019

2019 - Neobyčejný kamarád
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků umožnit 60 dětem se zdravotním postižením ve věku od 2 do 18 let trávit volný čas tak, jak je obvyklé pro jejich zdravé vrstevníky. Děti budou samy s dobrovolníky trávit volný čas dle svého přání, účastnit se skupinových aktivit (sportovní kroužky, společné kulturní akce a rekondiční pobyty) a dělat věci, které by bez pomoci dobrovolníků nemohly realizovat. Příspěvek je určen na úhradu osobních nákladů koordinátorky dobrovolníků, supervizi dobrovolníků, cestovné dobrovolníků za dětmi, vstupné na společné akce a další provozní náklady.
Realizace: červenec 2019 - listopad 2020
Poskytnutá částka: 208 862 Kč

trojlogo2020ctverec+partner

2019 - Dobrovolníci mění svět
Jihočeský kraj - Podpora služeb nedefinovaných v zákoně  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Dotace je určena na spolufinancování provozu dobrovolnického centra Diakonie Rolnička, konkrétně na částečnou úhradu mzdy koordinátorky dobrovolníků a zřízení nové pozice její asistentky na 0,5 ůvazku. Tím docílíme navýšení kapcity dobrovolnického centra a budeme moct nabídnout jeho služby více rodinám lidí s postižením.
Realizace: 1. 1. - 30. 9. 2019
Poskytnutá částka: 210 000 Kč

jihocesky-kraj

2019 - Dostupnost služeb Rolničky
Jihočeský kraj - Podpora služeb nedefinovaných v zákoně  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Dotace je určena na spolufinancování provozu doplňkové služby dopravy, která skupině dětí a dospělých s mentálním a kombinovaným postižením zajišťuje dostupnost potřebných sociálních služeb a zároveň zachovává každodenní přirozený kontakt s rodinou.
Realizace: 1. 1. - 30. 9. 2019
Poskytnutá částka: 250 000 Kč

jihocesky-kraj

2019 - podpora chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny v Táboře
Město Tábor
Dotace je určena na provoz sociální služby chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny  v Táboře. Obě služby jsou určeny dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením.
Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2019
Poskytnutá částka: 300 000 Kč

2019 Město Tábor – registrované služby - Centrum denních služeb v Táboře
Centrum denních služeb poskytuje lidem s mentálním postižením pomoc a podporu při zlepšování a zachování dovedností péče o vlastní osobu a zvládání každodenních činností. Zároveň předchází riziku jejich sociálního vyloučení z běžné společnosti. Dotace Města Tábora bude využita na provozní a mzdové náklady centra denních služeb ve Světlogorské ulici v Táboře.
Realizace: 1.1.2019 – 31.12.2019
Poskytnutá částka: 53 000 Kč

2018 Město Sezimovo Ústí
Dotace je poskytnuta za účelem krytí nákladů Sociálně terapeutické dílny v Táboře a v Soběslavi. 
Realizace: 1. 1. 2019 – 31.12.2019
Poskytnutá částka: 45 000 Kč

2019 Ministerstvo vnitra ČR - podpora dobrovolnického centra
Ministerstvo vnitra podporuje akreditované projekty našeho dobrovolnického centra, konkrétně se jedná o projekt "Kamarád pro volný čas", který byl podpořen částkou 103 tisíc Kč, a projekt "Klub dobrovolníků v knihovně", který byl podpořen částkou 20 tisíc Kč.
realizace: 1.1. - 31. 12. 2019
poskytnutá částka: 123 000 Kč

2019 – 2021 Sociálně terapeutická dílna
Jihočeský kraj – Individuální projekt
Účelem dotace je zajistit dostupnost sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Táboře a Soběslavi. Tato dílna nácvikem pracovních dovedností zvyšuje šanci na pracovní uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce. Dotace je určena na mzdy, služby a materiálové potřeby.

Realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Poskytnutá částka na celé období: 7 003 867,50 Kč

OPZ_barevne

2019 - podpora doplňkové služby dopravy
Dotační program Města Veselí nad Lužnicí
Dotace je určena na spolufinancování provozu doplňkové služby dopravy, která skupině dětí a dospělých s mentálním a kombinovaným postižením zajišťuje dostupnost potřebných sociálních služeb a zároveň zachovává každodenní přirozený kontakt s rodinou.
Realizace - 1. 1. - 31. 12. 2019
Poskytnutá částka: 25 000 Kč

2019 - Město Soběslav - dotace na konání akcí
Dotace byla použita na náklady akcí pro veřejnost, které v roce 2019 v Soběslavi pořádala Diakonie Rolnička. Konkrétně byl podpořen festival Dobrovol částkou 20 tisíc Kč, akce Rolničkování částkou 5 tisíc Kč a dobročinný závod Dobroběh částkou 5 tisíc Kč.
Poskytnutá částka: 30 000 Kč

2019 Město Bechyně - podpora služeb Rolničky
Dotace byla použita na podporu sociálních služeb Diakonie Rolnička - konkrétně centra denních služeb pro děti a mladistvé a osobní asistence.
Poskytnutá částka: 10 000 Kč

2019 Obec Tučapy - podpora služeb Rolničky
Dotace byla použita na podporu sociálních služeb Diakonie Rolnička - konkrétně centra denních služeb, sociálně terapeutické dílny a osobní asisitence.
Poskytnutá částka: 9 800 Kč

2019 Město Miličín - podpora služeb Rolničky
Dotace byla použita na podporu  služeb Diakonie Rolnička - konkrétně centra denních služeb a dopravy.
Poskytnutá částka: 4 000 Kč

Podpořené projekty 2018

2018 Nadační fond Avast - Nejste v tom sami
Nadační fond AVAST v rámci programu „Spolu do života“, který podporuje rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním, podpořil i rolničkový projekt „Nejste v tom sami“. Díky tomu můžeme po dobu 1,5 roku zajistit 10 – 15 rodinám asistenty, kteří budou děti hlídat v jejich domácím prostředí podle potřeb rodičů. Tito asistenti prochází specializovaným výcvikem, aby byli schopni zvládnout specifické potřeby dětí. Rodiče dětí s postižením se v rámci projektu budou také moct obrátit na psychologa či speciálního pedagoga o radu nebo se zúčastnit 6 společných podpůrných setkání, kde budou moci sdílet své zkušenosti a nabrat nové síly.
realizace: 1. 7. 2018 - 31.12. 2019
poskytnutá částka: 792 526 Kč

2018 - Nadační fond Tesco - Pomozte nám tančit
Nadační příspěvek je určen na organizaci tanečního kurzu pro dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením.
realizace: září - listopad 2018
poskytnutá částka: 10 000 Kč

2018 Neobyčejný kamarád
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků umožnit 60 dětem se zdravotním postižením ve věku od 2 do 18 let trávit volný čas tak, jak je obvyklé pro jejich zdravé vrstevníky. Děti budou samy s dobrovolníky trávit volný čas dle svého přání, účastnit se skupinových aktivit (sportovní kroužky, společné kulturní akce a rekondiční pobyty) a dělat věci, které by bez pomoci dobrovolníků nemohly realizovat. Příspěvek je určen na úhradu osobních nákladů koordinátorky dobrovolníků, supervizi dobrovolníků, cestovné dobrovolníků za dětmi, vstupné na společné akce a další provozní náklady.
Realizace: červenec 2018 - červen 2019
Poskytnutá částka: 189 584 Kč

2018 Nadační fond Tesco - Do Rolničky bezpečně
Nadační příspěvek je určen na nákup autosedaček a podsedáků do mikrobusů Rolničky pro děti, které využívají naší služby dopravy.
Poskytnutá částka: 30 000 Kč

2018 Město Sezimovo Ústí
Dotace je poskytnuta za účelem krytí nákladů Sociálně terapeutické dílny v Táboře a v Soběslavi. 
Realizace: 1. 1. 2018 – 31.12.2018
Poskytnutá částka: 40 000 Kč

2018 Město Tábor – registrované služby - Centrum denních služeb v Táboře
Centrum denních služeb poskytuje lidem s mentálním postižením pomoc a podporu při zlepšování a zachování dovedností péče o vlastní osobu a zvládání každodenních činností. Zároveň předchází riziku jejich sociálního vyloučení z běžné společnosti. Dotace Města Tábora bude využita na provozní a mzdové náklady centra denních služeb ve Světlogorské ulici v Táboře.
Realizace: 1.1.2018 – 31.12.2018
Poskytnutá částka: 45 000 Kč

2018 - I já se chci učit a být doma s mámou a tátou
Jihočeský kraj - Podpora služeb nedefinovaných v zákoně  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Dotace je určena na spolufinancování provozu doplňkové služby dopravy, která skupině dětí a dospělých s mentálním a kombinovaným postižením zajišťuje dostupnost potřebných sociálních služeb a zároveň zachovává každodenní přirozený kontakt s rodinou.
Realizace: 1. 1. - 30. 9. 2018
Poskytnutá částka: 67 769 Kč

2018 Ministerstvo vnitra ČR - podpora dobrovolnického centra
Ministerstvo vnitra podporuje akreditované projekty našeho dobrovolnického centra, konkrétně se jedná o projekt "Kamarád pro volný čas", který byl podpořen částkou 121 tisíc Kč, a projekt "Klub dobrovolníků v knihovně", který byl podpořen částkou 19 tisíc Kč.
realizace: 1.1. - 31. 12. 2018
poskytnutá částka: 140 000 Kč

Podpořené projekty 2017

2017 - 2018 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota – Chráněná dílna
Cílem projektu je podpořit lidi s mentálním a zdravotním postižením, kteří pracují v chráněné dílně Rolničky a předejít tak riziku jejich sociálního vyloučení. Dar nadace bude využit na provozní náklady keramické dílny a nákup nové elektrické pece.
Realizace: 8.9.2017 – 11.10.2018
Poskytnutá částka: 197 316 Kč

2017 Město Tábor – registrované služby - Centrum denních služeb v Táboře
Cílem centra je podpořit aktivní život lidí se středně těžkým mentálním postižením po ukončení docházky do speciálních škol a předejít riziku jejich sociálního vyloučení z běžné společnosti. Dotace Města Tábora bude využita na personální zajištění služby a náklady spojené s provozem centra ve Světlogorské ulici v Táboře.

Realizace: 1. 1. 2017 – 15.12.2017
Poskytnutá částka: 29 000 Kč

2017 Město Tábor - doplňkové služby – Odlehčovací služba
Odlehčovací službu pro dospělé klienty s mentálním a kombinovaným postižením provozuje Rolnička jako doplněk k registrovaným službám od r. 2016. Jedná se o časově omezenou pobytovou službu, kterou Rolnička otevřela na přání rodin svých klientů v Táboře. Finanční prostředky budou využity na personální zajištění služby.

Realizace: 1. 1. 2017 – 15.12.2017
Poskytnutá částka: 35 000 Kč

2017 - I drama může pomáhat - čili dramaterapie
Ministerstvo kultury ČR - Kultruní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů
Cílem projektu je umožnit skupně maldých lidí s mentálním a kombinovaným postižením vyjádřit své potřeby a emoce prostřednictvím dramaterapie. Výsledkem pravidelných týdenních setkání bude 1 nacvičené představení, které bude představeno veřejnosti na pravidelné benefiční akci střediska.
Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2017
Poskytnutá částka: 30 000 Kč

2017 - podpora chráněného bydlení v Táboře
Město Tábor
Dotace je určena na provoz služby chráněného bydlení v Táboře, která je určena dospělým s mentálním a kombinovaným postižením, kteří chtějí žít samostatně, ale potřebují k tomu podporu. V současné době máme v Táboře 3 byty chráněného bydlení s celkovou kapacitou 9 klientů.
Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2017
Poskytnutá částka: 150 000 Kč

2017 - podpora sociálně terapeutické dílny v Táboře
Město Tábor
Dotace je určena na provoz sociálně terapeutické dílny v Táboře, která podporuje dopsělé lidi s postižením v rozvoji pracovních a sociálních dovedností tak, aby mohli zvýšit své šance na trhu práce. V roce 2017 užívá v Táboře tuto službu 25 klientů.
Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2017
Poskytnutá částka: 150 000 Kč

2017 Město Sezimovo Ústí
Dotace je poskytnuta za účelem krytí nákladů na sociální službu Centrum denních služeb pro děti a mladistvé. 
Realizace: 1. 1. 2017 – 31.12.2017
Poskytnutá částka: 40 000 Kč

2017 - podpora doplňkové služby dopravy
Dotační program Města Veselí nad Lužnicí
Dotace je určena na spolufinancování provozu doplňkové služby dopravy, která skupině dětí a dospělých s mentálním a kombinovaným postižením zajišťuje dostupnost potřebných sociálních služeb a zároveň zachovává každodenní přirozený kontakt s rodinou.
Realizace - 1. 1. - 31. 12. 2017
Poskytnutá částka: 22 000 Kč

2017 - rekondiční pobyt klentů, jejich rodin a dobrovolníků
Diakonie ČCE - finanční prostředky ze svatodušní sbírky

Částka je určena na pobyt klientů Rolničky a jejich rodinných příslušníků ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem.
Tento pobyt pořádalo dobrovolnické centrum Diakonie Rolnička.
realizace: 8. - 15. července 2017 
Poskytnutá částka: 143 135 Korun

2017 - Dobrovolníci mění svět
Nadace ČEZ - Pomáhej pohybem
Grant je určen na spolufinancování provozu dobrovolnického centra, které vyhledává, školí a vede dobrovolníky zejména z řad studentů. Ti pak pomáhají dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením.
Realizace: 1. 1. - 20. 9. 2017
Poskytnutá částka: 60 000 Kč

2017 - Dobrovolníci mění svět
Jihočeský kraj - Podpora služeb nedefinovaných v zákoně  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Dotace je určena na spolufinancování provozu dobrovolnického centra, které vyhledává, školí a vede dobrovolníky zejména z řad studentů. Ti pak pomáhají dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením.
Realizace: 1. 1. - 30. 9. 2017
Poskytnutá částka: 50 000 Kč

2017 - I já se chci učit a být doma s mámou a tátou
Jihočeský kraj - Podpora služeb nedefinovaných v zákoně  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Dotace je určena na spolufinancování provozu doplňkové služby dopravy, která skupině dětí a dospělých s mentálním a kombinovaným postižením zajišťuje dostupnost potřebných sociálních služeb a zároveň zachovává každodenní přirozený kontakt s rodinou.
Realizace: 1. 1. - 30. 9. 2017
Poskytnutá částka: 200 000 Kč

2017 - Naberte sil - odlehčovací služba pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením
ČSOB pomáhá regionům
Cílem projektu je nabídnout pomoc pečujícím o blízké s postižením prostřednictvím časově omezeného odlehčovacího pobytu, který jim poskytne čas na nezbytný odpočinek nebo vyřízení osobních záležitostí.
Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2017
Poskytnutá čáskta: 66 600 Kč

2016 – 2018 Sociálně terapeutická dílna Soběslav
Jihočeský kraj – Individuální projekt
Účelem dotace je zajistit dostupnost sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Soběslavi. Tato dílna nácvikem pracovních dovedností zvyšuje šanci na pracovní uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce. Dotace je určena na mzdy, služby a materiálové potřeby.

Realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018
Poskytnutá částka na celé období: 2 292 840 Kč
Částka čerpaná v roce 2017: 833 760 Kč

OPZ_barevne

2016 - 2018 Sociálně terapeutická dílna Tábor
Jihočeský kraj – Individuální projekt
Účelem dotace je zajistit dostupnost sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Táboře. Tato dílna nácvikem pracovních dovedností zvyšuje šanci na pracovní uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce. Dotace je určena na mzdy, služby a materiálové potřeby.
Realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018
Poskytnutá částka na celé období: 2 015 640 Kč
Částka čerpaná v roce 2017: 732 960 Kč

OPZ_barevne

Podpořené projekty 2016

2016 Město Sezimovo Ústí – Fond sociálních služeb
Dotace z Fondu sociálních služeb je určena na náklady spojené se zajištěním provozu střediska, zejména drobné materiálové náklady, služby, opravy a energie
Realizace: 1. 1. 2016 – 31.12.2016
Poskytnutá částka: 38.000,- Kč

Interní grant Diakonie ČCE – Dar s velkým D
Grant podpořil nákup a montáž přídavného topení do mikrobusu, kterým zajišťujeme denní dopravu 11 klientů do Rolničky a zpět do jejich domovů. Nové topení umožní potřebný teplotní komfort i třem vozíčkářům v zadní části mikrobusu.
Poskytnutá částka: 20 570,- Kč

2016 – 2018 Sociálně terapeutická dílna Soběslav
Jihočeský kraj – Individuální projekt
Účelem dotace je zajistit dostupnost sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Soběslavi. Tato dílna nácvikem pracovních dovedností zvyšuje šanci na pracovní uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce. Dotace je určena na mzdy, služby a materiálové potřeby.
Realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018
Poskytnutá částka na celé období: 2.292.840,- Kč
Částka čerpaná v roce 2016: 625.320,- Kč

OPZ_barevne

2016 - 2018 Sociálně terapeutická dílna Tábor
Jihočeský kraj – Individuální projekt
Účelem dotace je zajistit dostupnost sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Táboře. Tato dílna nácvikem pracovních dovedností zvyšuje šanci na pracovní uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce. Dotace je určena na mzdy, služby a materiálové potřeby.
Realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018
Poskytnutá částka na celé období: 2.015.640,- Kč
Částka čerpaná v roce 2016: 549.720,- Kč

OPZ_barevne 

2016 Město Tábor – Centrum denních služeb v Táboře
Cílem centra je podporovat 10 osob s mentálním, případně kombinovaným, postižením, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Klientům je v centru poskytnuta pomoc a podpora při zachování a zlepšování dovedností péče o vlastní osobu a zvládání každodenních činností, včetně aktivního využívání volného času. Nabízené služby také pomáhají klientům předejít riziku jejich sociálního vyloučení. Dotace Města Tábor je určena na provozní a mzdové náklady centra ve Světlogorské ulici v Táboře.
Realizace: 1. 1. 2016 – 15.12.2016
Poskytnutá částka: 48.000,- Kč

2016 Neobyčejný kamarád
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků umožnit 60 dětem se zdravotním postižením ve věku od 2 do 18 let trávit volný čas tak, jak je obvyklé pro jejich zdravé vrstevníky. Děti budou samy s dobrovolníky trávit volný čas dle svého přání, účastnit se skupinových aktivit (sportovní kroužky, společné kulturní akce a rekondiční pobyty) a dělat věci, které by bez pomoci dobrovolníků nemohly realizovat. Příspěvek je určen na úhradu osobních nákladů koordinátorky dobrovolníků, supervizi dobrovolníků, cestovné dobrovolníků za dětmi, vstupné na společné akce a další provozní náklady.
Realizace: leden 2016 - prosinec 2016
Poskytnutá částka: 278 566 Kč

2015 – 2016 Nadace Charty 77 – Konto Bariéry - Pomáhej (s) humorem - Rozvoj chráněné dílny Rolnička
Projekt je zaměřen na rozvoj chráněné dílny Rolničky, zejména jejího keramického programu. Cílem je zachovat stávající počet pracovních míst osob se zdravotním postižením v této dílně a podpořit prodej výrobků chráněné dílny.
Realizace: 1. 5. 2015 - 30. 4. 2016
Poskytnutá částka: 151 182,- Kč

2015 - 2016 Nadační fond TESCO – Pomáháme s Vámi - Integrovaná Boccia - sport, kde hendikep nehraje roli
IBociia je sport obdobný francouzské hře pétanque, který je přizpůsoben také hráčům s těžkým typem postižení. Nadační příspěvek zajistí nákup nových sportovních pomůcek (odhazovací rampa, sady míčů) a cestovné na zápasy pro tým 35 hráčů z Rolničky.
Realizace: 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016
Poskytnutá částka: 50.000,- Kč


Podpořené projekty 2015

Rehabilitace dospělých klientů
Interní grant Diakonie ČCE – Dar s velkým D
Nákupem masážního rozkládacího stolu můžeme zajistit dospělým klientům Rolničky v Táboře novou fakultativní službu - rehabilitaci a zdravotní masáže. Tuto službu bude moci využívat 30 klientů centra denních služeb a sociálně terapeutické dílny s mentálním a tělesným postižením.
Realizace: od 10.8.2015 dosud
Poskytnutá částka: 18 029 Kč

2015 Město Tábor – Centrum denních služeb v Táboře
Cílem je podpořit aktivní život lidí se středně těžkým mentálním postižením po ukončení docházky do speciálních škol a předejít riziku jejich sociálního vyloučení z běžné společnosti. Klientům je v centru poskytnuta pomoc a podpora při zachování a zlepšování dovedností péče o vlastní osobu a zvládání každodenních činností, včetně aktivního využívání volného času. Finanční prostředky jsou určeny na personální zajištění služby, materiál i služby spojené s provozem centra.
Realizace: 1. 1. 2015 – 15.12.2015
Poskytnutá částka: 50.000,- Kč

2015 Město Sezimovo Ústí – Fond sociálních služeb
Dotace z Fondu sociálních služeb je určena na náklady spojené se zajištěním provozu střediska, zejména drobné materiálové náklady, služby a opravy.
Realizace: 1. 1. 2015 – 31.12.2015
Poskytnutá částka: 38.000,- Kč

2015 – 2016 Nadace Charty 77 – Konto Bariéry - Pomáhej (s) humorem - Rozvoj chráněné dílny Rolnička
Projekt je zaměřen na rozvoj chráněné dílny Rolničky, zejména jejího keramického programu. Cílem je zachovat stávající počet pracovních míst osob se zdravotním postižením v této dílně a podpořit prodej výrobků chráněné dílny.
Realizace: 1. 5. 2015 - 30. 4. 2016
Poskytnutá částka: 151 182,- Kč

2015 - 2016 Nadační fond TESCO – Pomáháme s Vámi - Integrovaná Boccia - sport, kde hendikep nehraje roli
IBociia je sport obdobný francouzské hře pétanque, který je přizpůsoben také hráčům s těžkým typem postižení. Nadační příspěvek zajistí nákup nových sportovních pomůcek (odhazovací rampa, sady míčů) a cestovné na zápasy pro tým 35 hráčů z Rolničky.
Realizace: 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016
Poskytnutá částka: 50.000,- Kč

2015 Sociálně terapeutická dílna Soběslav
Jihočeský kraj – Individuální projekt
Účelem dotace je zajistit dostupnost sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Soběslavi. Tato dílna nácvikem pracovních dovedností zvyšuje šanci na pracovní uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce. Dotace je určena na mzdy, služby a materiálové potřeby.
Realizace: 1. 1. 2015 – 30. 9. 2015
Poskytnutá částka: 487.000,- Kč

OPZ_barevne

2015 Sociálně terapeutická dílna Tábor
Jihočeský kraj – Individuální projekt
Účelem dotace je zajistit dostupnost sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Táboře. Tato dílna nácvikem pracovních dovedností zvyšuje šanci na pracovní uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce. Dotace je určena na mzdy, služby a materiálové potřeby.
Realizace: 1. 1. 2015 – 30. 9. 2015
Poskytnutá částka: 594.000,- Kč

OPZ_barevne

2015 Neobyčejný kamarád
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků umožnit 50 dětem ve věku od 2 do 18 let se zdravotním postižením trávit volný čas tak, jak je obvyklé pro jejich zdravé vrstevníky. Děti budou samy s dobrovolníky trávit pravidelný čas nebo se budou moci účastnit skupinových aktivit (sportovní kroužek, taneční a dramatický kroužek, rekondiční pobyty). Tyto děti tak budou moci naplňovat volný čas dle svého přání a účastnit se aktivit, které by bez pomoci dobrovolníků nemohly realizovat. Příspěvek je určen na úhradu osobních nákladů koordinátorky dobrovolníků, supervizi dobrovolníků, cestovné dobrovolníků za dětmi, vstupné na společné akce a další provozní náklady.
Realizace: leden 2015 - prosinec 2015
Poskytnutá částka: 180 186 Kč

V pohodě ve vodě
Interní grant Diakonie ČCE - Mikroprojekt
Hlavním cílem projektu je zajistit dětem s těžkým tělesným postižením hydroterapii, která jim umožní uvolnit svalové napětí a relaxaci. Účinným prostředkem je vana s hydromasážním systémem. Pravidelná hydroterapie velmi příznivě působí na fyzickou i psychickou stránku dětí. Vanu bude využívat více než 25 dětí s těžkým tělesným a kombinovaným postižením.
Realizace: 1.9.2014 – 30.1.2015
Poskytnutá částka: 40 000 Kč


Podpořené projekty v roce 2014

2014 Rolnička - nová šance pro osoby se zdravotním postižením
MPSV - OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Hlavním výsledkem projektu bylo zlepšení pracovní integraci osob s různými typy zdravotního postižení a vytvoření 7,32 pracovního úvazku pro 13 účastníků projektu. Dílčím výstupem je také Metodika pracovních postupů pro práci v chráněné dílně Rolničky. Celkem se projektu zúčastnilo 51 osob z Táborska.
Realizace: 1.5.2013 – 30.4.2014
Poskytnutá částka: 3 821 333 Kč

2014 Osobní asistence ve škole
Jihočeský kraj – GP Podpora terénních sociálních služeb
Cílem projektu je zajistit osobního asistenta ve speciální škole, který umožní žákům s těžkým zdravotním postižením plnohodnotně se zúčastnit výuky i mimoškolních aktivit.  Trvalá přítomnost osobního asistenta umožní dopomoc při činnostech, které nejsou žáci schopni vzhledem ke svému postižení vykonávat sami (dopomoc při pohybu a orientaci, pomoc s vozíkem, při osobní hygieně, oblékání a stravování).
Realizace: 1.1.2014 – 30.10.2014
Poskytnutá částka 90 000 Kč

2014 Centrum denních služeb pro dospělé lidi s mentálním postižením v Soběslavi
Jihočeský kraj – GP Podpora sociálních služeb
Centrum denních služeb pro dospělé díky podpoře Jihočeského kraje bude moci navýšit svoji kapacitu z 12 uživatelů na 17 osob se středně těžkým mentálním postižením. Jedná se o osoby, které ukončily vzdělávání v Praktické škole Rolnička.
Realizace: 1.8.2014 – 31.12.2014
Poskytnutá částka 100 000 Kč

2014 Chráněné bydlení Tábor
Jihočeský kraj – GP Podpora sociálních služeb
Cílem projektu je podpořit sociální službu chráněné bydlení pro 6 dospělých lidí s mentálním postižením ve 2 chráněných bytech v Táboře.Grant pomůže financovat personální zajištění této pobytové služby.
Realizace: 1.1.2014 – 31.12.2014
Poskytnutá částka 100 000 Kč

2014 Chráněné bydlení Soběslav
Jihočeský kraj – GP Podpora sociálních služeb
Chráněné bydlení poskytujeme v Soběslavi ve 2 chráněných bytech. Cílem projektu je rozšířit službu i v novém chráněném bytě, kde naleznou domov 3 noví uživatelé a zároveň udržet individuální přístup k současným uživatelům služby.
Realizace: 1.1.2014 – 31.12.2014
Poskytnutá částka 100 000 Kč

2014 Sociálně terapeutická dílna Soběslav
Jihočeský kraj – Individuální projekt
Účelem dotace je zajistit dostupnost sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Soběslavi. Tato dílna nácvikem pracovních dovedností zvyšuje šanci na pracovní uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce. Dotace je určena na mzdy, služby a materiálové potřeby.
Realizace: 1.4.2013 – 31.12.2014
Poskytnutá částka 1 100 000 Kč

OPZ_barevne

2014 Sociálně terapeutická dílna Tábor
Jihočeský kraj – Individuální projekt
Účelem dotace je zajistit dostupnost sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Táboře. Tato dílna nácvikem pracovních dovedností zvyšuje šanci na pracovní uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce. Dotace je určena na mzdy, služby a materiálové potřeby.
Realizace: 1.9.2013 – 31.12.2014
Poskytnutá částka 609 615 Kč

OPZ_barevne

2014 Chráněné bydlení a sociálně terapeutická dílna v Táboře
Město Tábor
Odbor sociálních věcí
Chráněné bydlení poskytuje Rolnička v Soběslavi ve 2 chráněných bytech. Cílem projektu je rozšířit službu i v novém chráněném bytě, kde naleznou domov 3 noví uživatelé a zároveň udržet individuální přístup k současným uživatelům služby.
Realizace: 1.1.2014 – 31.12.2014
Poskytnutá částka 300 000 Kč

2014 Rolničkování 2014
Město Soběslav
Dotace je určena na pokrytí nákladů spojených s organizací Dne dětí Rolničkování, zejména na zajištění ohňostroje.
Realizace: 1.1.2014 – 31.6.2014
Poskytnutá částka: 5 000 Kč
    

2014 Klub dobrovolníků v knihovně
Město Soběslav
Dotace je určena na pokrytí nákladů spojených s organizací Klubu dobrovolníků v knihovně.
Realizace: 1.1.2014 – 31.12.2014
Poskytnutá částka: 3 000 Kč
   

2013-2014 Rozvoj chráněného bydlení v Soběslavi
Nadace Otto per Mille Valdenské církve
Cílem projektu je rozšíření kapacity chráněného bydlení v Soběslavi zakoupením nového bytu. Diakonie Rolnička poskytuje sociální službu chráněné bydlení mladým dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením.
Realizace: 1.1.2013 – 31.12.2014
Poskytnutá částka: 664 161,39 Kč

2014 Den dobrovolníků
Nadace ADRA
Cílem projektu je prakticky seznámit studenty a učitele středních škol s jednou z možností, jak pomoci formou dobrovolné práce při veřejné sbírce Rolničkové dny. Dílčím cílem projektu je fakt, že při exkurzi studenti navštíví přímo neziskovou organizaci pracující s lidmi se zdravotním postižením a dostanou se tak do přímého kontaktu s klienty.
Realizace: 1.3.2014 – 31.7.2014
Poskytnutá částka 40 000 Kč


Podpořené projekty v roce 2013

2014 Neobyčejný kamarád
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků umožnit 50 dětem ve věku od 2 do 18 let se zdravotním postižením trávit volný čas tak, jak je obvyklé pro jejich zdravé vrstevníky. Děti budou samy s dobrovolníky trávit pravidelný čas nebo se budou moci účastnit skupinových aktivit (sportovní kroužek, taneční a dramatický kroužek, rekondiční pobyty). Tyto děti tak budou moci naplňovat volný čas dle svého přání a účastnit se aktivit, které by bez pomoci dobrovolníků nemohly realizovat. Příspěvek je určen na úhradu osobních nákladů koordinátorky dobrovolníků, supervizi dobrovolníků, cestovné dobrovolníků za dětmi, vstupné na společné akce a další provozní náklady.
Realizace: leden 2014 - prosinec 2014
Poskytnutá částka: 180 186 Kč

2013 NadacE ČEZ - Plníme přání ve spolupráci s Kontem bariery 77
Podpora Klubu dobrovolníků v knihovně - vybavení
Poskytnutá částka: 30 000 Kč

2013 Ministerstvo vnitra ČR
Klub dobrovolníků v knihovně - koordinátor dobrovolníků
Poskytnutá částka: 18 000 Kč

2013 Činnost střediska Rolnička
Město Jindřichův Hradec
Dotace je určena na pokrytí nákladů spojených s provozem střediska, a to zejména na nakupované služby, opravy a údržbu, pojistné a drobné materiálové náklady.
Realizace: 1.1.2013 – 31.12.2013
Poskytnutá částka: 5 000 Kč 

2013 – 2014 Sociálně terapeutické dílny - Soběslav
Individuální projekt  - Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,  spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
Cílem projektu je zajistit provoz sociální služby - Sociálně terapeutické dílny v Soběslavi. Služba je  určena zdarma dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří chtějí dlouhodobě získávat nové pracovní návyky a dovednosti. Vede uživatele k osobní odpovědnosti za vytváření, zdokonalování  a udržování pracovních návyků a dovedností, které jsou nutné pro uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce. V podmínkách Rolničky jsou jednotlivé pracovní činnosti sociálně terapeutické dílny částečně spjaty s rukodělnou výrobou chráněné dílny. Tím si uživatelé mohou projít reálnými pracovními podmínkami a seznámit se tak s technologií zpracování keramiky, dřeva a textilu.
Realizace: 1.4.2013 – 31.12.2014
Poskytnutá částka 1 100 000 Kč     

OPZ_barevne  

2013 – 2014 Sociálně terapeutické dílny – Tábor
Individuální projekt  - Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,  spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
Cílem projektu je zajistit provoz sociální služby - Sociálně terapeutické dílny v Táboře. Služba je  určena zdarma dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří chtějí dlouhodobě získávat nové pracovní návyky a dovednosti. Vede uživatele k osobní odpovědnosti za vytváření, zdokonalování  a udržování pracovních návyků a dovedností, které jsou nutné pro uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce. V podmínkách Rolničky jsou jednotlivé pracovní činnosti sociálně terapeutické dílny částečně spjaty s rukodělnou výrobou chráněné dílny. Tím si uživatelé mohou projít reálnými pracovními podmínkami a seznámit se tak s technologií zpracování keramiky, dřeva a textilu.
Realizace: 1.9.2013 – 31.12.2014
Poskytnutá částka 609 615 Kč

OPZ_barevne

2013 Rolničkování 2013
Město Soběslav
Dotace je určena na pokrytí nákladů spojených s organizací Dne dětí Rolničkování, zejména na zajištění ohňostroje
Realizace: 1.1.2013 – 31.6.2013
Poskytnutá částka: 5 000 Kč

2013 Bezpečná cesta do školy a školky
Diakonie Českobratrské církve evangelické -
 Dar s velkým D
Dar je určen na nákup dvou speciálních autosedaček pro děti se zdravotním postižením, které bude Diakonie Rolnička využívat při každodenním svozu dětí do školy a sociálních služeb.
Realizace: 1.1.2013 – 31.6.2013
Poskytnutá částka: 23 181 Kč
    

2013 Osobní asistence ve škole
Jihočeský kraj – GP Podpora terénních sociálních služeb
Cílem projektu je zajistit přítomnost osobního asistenta v každé ze školní třídě Mateřské školy, základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Rolnička v Soběslavi.  Někteří žáci jsou v důsledku svého těžkého zdravotního postižení trvale odkázáni na pomoc druhé osoby. Osobní asistence jim umožňuje účastnit se plnohodnotným způsobem školního vyučování a ostatních výchovně vzdělávacích aktivit, které škola nabízí. Jedná se zejména o dopomoc při pohybu a orientaci v prostoru nebo manipulaci s vozíkem, pomoc při osobní hygieně, stravování, oblékání atd.
Realizace: 1.1.2013 – 30.11.2013
Poskytnutá částka: 190 000 Kč
      

2013 Činnost střediska Rolnička
Město Sezimovo Ústí
Dotace je určena na pokrytí nákladů spojených s provozem střediska, a to zejména na nakupované služby, opravy a údržbu, pojistné a drobné materiálové náklady.
Realizace: 1.1.2013 – 31.12.2013
Poskytnutá částka: 32 000 Kč      

2013 Chráněné bydlení Tábor
Jihočeský kraj – Podpora sociálních služeb
Cílem projektu je zřídit v Táboře sociální službu chráněné bydlení pro 6 dospělých lidí s mentálním postižením. Ve spolupráci s Městským úřadem Tábor jsme získali 2 čtyřpokojové byty, které jsou v blízkosti pobočky v Táboře, kde klienti navštěvují sociálně terapeutické dílny nebo praktickou školu.
Realizace: 1.9.2013 – 31.12.2013
Poskytnutá částka: 120 000 Kč
 

2013 Chráněné bydlení Soběslav
Jihočeský kraj – Podpora sociálních služeb
Cílem projektu je prohloubit individuální přístup k jednotlivým uživatelům služby, a tím zajistit intenzivnější nácvik samostatného bydlení, sociálních dovedností a sebeobsluhy. Dalším cílem je poskytnout plnohodnotnou podporu uživatelům služby v průběhu celého víkendu, a tím zmírnit jejich sociální vyloučení.
Realizace: 1.7.2013 – 31.12.2013
Poskytnutá částka: 190 000 Kč
 

2013 Koncerty v Rolničce
Nadace Život umělce
Projekt podpoří koncerty v čajovně-kavárně Rolnička. Rozšiřuje nabídku kulturního dění v Soběslavi o opomíjenou hudbu, která se v první řadě zajímá o sdělení, ne o úspěch či výdělek.
Realizace: 1.9.2013 – 31.12.2013
Poskytnutá částka: 9 000 Kč
    

2013 Chráněné bydlení Tábor
Město Tábor
Cílem projektu je zřídit v Táboře sociální službu chráněné bydlení pro 6 dospělých lidí s mentálním postižením. Ve spolupráci s Městským úřadem Tábor jsme získali 2 čtyřpokojové byty, které jsou v blízkosti pobočky v Táboře, kde klienti navštěvují sociálně terapeutické dílny nebo praktickou školu.
Realizace: 1.6.2013 – 31.12.2013
Poskytnutá částka: 150 000 Kč
     

2013 Sociálně terapeutické dílny – Tábor
Město Tábor
Cílem projektu je zajistit provoz sociální služby - Sociálně terapeutické dílny v Táboře. Služba je  určena zdarma dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří chtějí dlouhodobě získávat nové pracovní návyky a dovednosti. Vede uživatele k osobní odpovědnosti za vytváření, zdokonalování  a udržování pracovních návyků a dovedností, které jsou nutné pro uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce. V podmínkách Rolničky jsou jednotlivé pracovní činnosti sociálně terapeutické dílny částečně spjaty s rukodělnou výrobou chráněné dílny. Tím si uživatelé mohou projít reálnými pracovními podmínkami a seznámit se tak s technologií zpracování keramiky, dřeva a textilu.
Realizace: 1.6.2013 – 31.12.2013
Poskytnutá částka 150 000 Kč


Podpořené projekty v roce 2012

2013 Neobyčejný kamarád
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků umožnit 40 dětem ve věku od 2 do 18 let se zdravotním postižením trávit volný čas tak, jak je obvyklé pro jejich zdravé vrstevníky. Děti budou samy s dobrovolníky trávit pravidelný čas nebo se budou moci účastnit skupinových aktivit (sportovní kroužek, taneční a dramatický kroužek, rekondiční pobyty). Tyto děti tak budou moci naplňovat volný čas dle svého přání a účastnit se aktivit, které by bez pomoci dobrovolníků nemohly realizovat. Příspěvek je určen na úhradu osobních nákladů koordinátorky dobrovolníků, supervizi dobrovolníků, cestovné dobrovolníků za dětmi, vstupné na společné akce a další provozní náklady.
Realizace: leden 2013 - prosinec 2013
Poskytnutá částka: 187 518 Kč

2012 Sociálně terapeutické dílny
Individuální projekt - Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,  spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
Cílem projektu je zajistit provoz nové sociální služby - Sociálně terapeutické dílny. Služba je  určena zdarma dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří chtějí dlouhodobě získávat nové pracovní návyky a dovednosti. Vede uživatele k osobní odpovědnosti za vytváření, zdokonalování  a udržování pracovních návyků a dovedností, které jsou nutné pro uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce. V podmínkách Rolničky jsou jednotlivé pracovní činnosti sociálně terapeutické dílny částečně spjaty s rukodělnou výrobou chráněné dílny. Tím si uživatelé mohou projít reálnými pracovními podmínkami a seznámit se tak s technologií zpracování keramiky, dřeva a textilu.
Realizace: 1.1.2012 – 30.6.2012
Poskytnutá částka: 493 250 Kč

OPZ_barevne

2012 Vaříme a pečeme bezpečně
Čtení pomáhá
Chráněný byt v běžné bytové zástavbě města Soběslav, který obývají 3 dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením, umožňuje jeho obyvatelům žít běžným životem zdravých lidí. S pomocí asistentů tedy nejen nakupují, vaří, perou, uklízejí, ale i společně slaví třeba vánoce nebo narozeniny.
Na vybavení kuchyně se již podepsal zub času, stává se pro své uživatele nebezpečné. Veškeré domácí práce jsou pro ně o to složitější, že k mentálnímu postižení mají ještě potíže fyzické. Oba muži mají postižené nohy, jeden i ruce. Odchlipující se linoleum, vypadávající šuplíky kuchyňské linky nebo korodující plotýnky sporáku je tedy ohrožují více, než si zdravý člověk leckdy dovede představit. Nové linoleum, kuchyňská linka a sporák zajistí obyvatelům bytu to nejdůležitější, co pro svůj život potřebuje každý člověk. Pocit bezpečí a jistoty.
Realizace: 2012
Poskytnutá částka: 60 000 Kč

2012 Osobní asistence ve škole
Jihočeský kraj – GP Podpora terénních sociálních služeb
Cílem projektu je zajistit přítomnost osobního asistenta v každé ze sedmi školních tříd Mateřské školy, základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Rolnička v Soběslavi.  Někteří žáci jsou v důsledku svého těžkého zdravotního postižení trvale odkázáni na pomoc druhé osoby. Osobní asistence jim umožňuje účastnit se plnohodnotným způsobem školního vyučování a ostatních výchovně vzdělávacích aktivit, které škola nabízí. Jedná se zejména o dopomoc při pohybu a orientaci v prostoru nebo manipulaci s vozíkem, pomoc při osobní hygieně, stravování, oblékání atd.
Realizace: 1.1.2012 – 30.11.2012
Poskytnutá částka: 125 000 Kč

2012 Škola hrou s Husitským muzeem
Město Tábor – Kulturní oživení města Tábora
Cílem projektu je navrhnout, vyrobit a prakticky vyzkoušet soubor didaktických her pro lektorské a animační programy muzea. Součástí vývoje jsou i suvenýry s historickou tématikou, které muzeum používá jako ceny do soutěží návštěvníků, zejména škol. Mistři chráněné dílny při přípravě výrobního programu úzce spolupracují s odbornými pracovníky muzea, aby vzniklé výrobky byly podložené  aktuálními historickými poznatky i odpovídajícím způsobem didakticky zpracovány. Hry jsou připravovány tak, aby byly pro děti atraktivní, přilákaly jejich zájem k historii a rozvíjely jejich kreativní, logické a další schopnosti.
Realizace: 1.1.2012 – 31.12.2012
Poskytnutá částka: 15 000 Kč

2012 Činnost střediska Rolnička
Město Sezimovo Ústí
Dotace je určena na pokrytí nákladů spojených s provozem střediska, a to zejména na nakupované služby, opravy a údržbu, pojistné a drobné materiálové náklady.
Realizace: 1.1.2012 – 31.12.2012
Poskytnutá částka: 32 500 Kč

2012 Sociálně terapeutické dílny
Jihočeský kraj – Podpora sociálních služeb
Cílem sociálně terapeutické dílny je pravidelná podpora při zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, které zvyšují šanci uživatelů při uplatnění se na trhu práce. Uživatelé se pod odborným vedením zacvičují v tradičních řemeslech, osvojují si zásady bezpečnosti práce, odpovědnost za svou práci a seznamují s pravidly pracovně právního vztahu. Vzniká tak prostor pro ty, kteří nevyužijí nabídku centra denních služeb, ale nejsou ještě připraveni na vstup do zaměstnání. Služba je určena především osobám s lehkým až středním mentálním postižením a má bezbariérový přístup.
Realizace: 1.7.2012 – 31.12.2012
Poskytnutá částka: 220 000 Kč

2012 Kamarád pro volný čas
Ministerstvo vnitra ČR
Příspěvek je určen na mzdu koordinátora dobrovolníků.

Projekt „Kamarád pro volný čas“
Poskytuje podporu rodinám, ulehčení péče o člena rodiny s postižením a rozšíření povědomí o dobrovolnictví na Táborsku. Konkrétně má projekt za cíl prostřednictvím dobrovolníka vyhovět individuálním potřebám a přáním osobám s postižením společně smysluplně strávit volný čas a naučit se novým dovednostem.
Období realizace projektu: leden 2012 – prosinec 2012
Poskytnutá částka: 90 000 Kč