Název programu: Operační program zaměstnanost
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015706
Název projektu: Podpora rodin pečujících o děti a dospělé s postižením
Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na přímou podporu rodin pečujících o závislé členy rodiny, konkrétně o děti i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. V rámci projektu cíleně podpoříme pečující rodiny, abychom předcházeli vyčerpání pečujících osob a zamezili umisťování lidí s postižením do ústavní péče. Cíle projektu dosáhneme zajištěním ambulantní a terénní odlehčovací služby i zajištěním podpory rodin ve formě psychologického poradenství a besed s odborníky.

Aktivity projektu:

1. Zřízení ambulantní a terénní odlehčovací služeb

V srpnu 2019 nám Jihočeským krajem byla pod identifikátorem 4 125 330 registrována nová odlehčovací služba s ambulantní a terénní formou poskytování. Okamžitá kapacita služby v ambulantní formě je 5 klientů, v terénní formě 4 klienti.
Ambulantní forma služby bude poskytována ve stávajících prostorách Diakonie Rolnička v Mrázkově ulici v Soběslavi, každý všední den od 16:00 do 19:00 a umožní pečujícím prodloužit dobu pobytu svého blízkého s postižením v Diakonii Rolnička až do 19:00. To jim dá čas k odpočinku, zařízení nezbytných záležitostí či návštěvě lékaře.
Terénní forma služby služba bude poskytována terénními pracovníky, kteří zajistí péči o dítě či dospělého s postižením v jejich domácím prostředí. Tento čas mohou pečující využít k odpočinku, návštěvě kulturní akce či lékaře. Služba bude poskytována každý den včetně víkendů od 7:00 do 22:00, v mimořádných případech i v nočních hodinách.
Předpokládáme, že každý rok poskytneme skupině 20 uživatelů služby s mentálním a kombinovaným postižením 2 000 hodin služby, za celou dobu trvání projektu bude tedy odpracováno 6 000 hodin v přímé péči o klienta.

2. Materiální vybavení pracovníků odlehčovací služby

V rámci této aktivity vybavíme pracovníky nové sociální služby věcmi, které jim umožní vykonávat svou práci.

3. Psychologické poradenství pro pečující osoby

Pečujícím nabídneme možnost individuálních i skupinových konzultací. Na individuální konzultaci mohou pečující s psycholožkou řešit svá osobní témata, na skupinových setkáních s psycholožkou se bude řešit společné téma, které si skupina zvolila při předchozím setkání. V průběhu psychologických konzultací zajistíme péči o děti i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením v rámci ambulantní odlehčovací služby.

4. Organizace besed s odborníky

V průběhu projektu uspořádáme 10 besed s odborníky na témata, která pečující osoby řeší či je trápí. Výběr konkrétních témat budeme řešit přímo s pečujícími rodinami, předpokládáme ale, že mezi odborníky, které o besedy požádáme, bude např. sexuolog, psychiatr, právník zabývající se rodinným právem, odborník na autismus, odborník na poruchy chování, zaměstnanci OSSZ zabývající se problematikou příspěvků na péči a invalidních důchodů, pracovník Úřadu práce, sociální pracovník, pracovník opatrovnického soudu apod.

5. Supervize a vzdělávání pracovníků v přímé péči

V rámci projektu zajistíme týmové supervize pracovníků v přímé péči v podpořené sociální službě a vzdělávání těchto pracovníků ve formě kurzu pracovníka v sociálních službách.

Provoz odlehčovací služby ambulantní a terénní je v letech 2020 - 2022 hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost v rámci podpořeného projektu "Podpora rodin pečujících o děti a dospělé s postižením" (reg. č.: CZ.03.265/0.0/0.0/16_047/0015706).

OPZ_barevne                                                                                     logo MAS LUžnice